Luty 2022 r.

 

Analizując postęp prac pod kątem finansowym w stosunku do Programu, Inżynier wskazuje, że zgodnie z Programem dla etapu robót rew. 06 Wykonawca na koniec miesiąca stycznia 2022 r. założył osiągnięcie przerobu w wysokości 666 156 465,45 PLN netto, co stanowi 78,95 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (według nie zatwierdzonego Programu rew. 09 – 616.441.552,60 PLN netto, co stanowi 73,06 % ZKK). Z wystawionych przez Inżyniera Przejściowych Świadectw Płatności, obejmujących wykonane roboty do końca miesiąca stycznia 2022 r. wynika, że na dzień 31.01.2022 r. Wykonawca osiągnął przerób w wysokości 624.001.606,15 PLN netto, co stanowi 73,95% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Na koniec miesiąca stycznia 2021 r. Wykonawca nie zrealizował założonego przerobu na kwotę w wysokości około 42,15 mln. zł netto (Inżynier informuje, że kwota ta obejmuje między innymi roboty o wartości około 13,86 mln PLN netto za wykonaną nawierzchnię z betonu cementowego, których ze względu na toczącą się procedurę wdrożenia na Kontrakt Instrukcji DPT -14 z 2020 r. i podjęcie ewentualnej decyzji o stosowaniu potrąceń za niewłaściwie wbudowane dyble i kotwy, Inżynier nie mógł na koniec stycznia odebrać i zaliczyć do zrealizowanego przerobu). W stosunku do poprzedniego miesiąca (grudzień 2021 r.) zmniejszyła się kwota niezrealizowanego przerobu o około 0,3 mln. zł netto (Wykonawca zakładał w Programie rew. 06 osiągnąć w miesiącu styczeń 2022 r. przerób w wysokości 1.555.640,26  mln zł, a zrealizował roboty na kwotę 1.839.193,36 zł netto). W opinii Inżyniera mniejszy przerób na koniec miesiąca stycznia 2022 r. wynika przede wszystkim z opóźnienia w wydaniu decyzji zamiennej ZRID przez Wojewodę Podlaskiego i opóźnienia w wykonywaniu nawierzchni z betonu cementowego.

Inżynier wskazuje, że Wykonawca spłacił całość I raty zaliczki w wysokości 33 749 483,64 PLN netto. Do końca okresu sprawozdawczego Wykonawca nie wystąpił o II ratę zaliczki.