18.04.2022 – 24.04.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. DG166504B 0+000 – 0+030 (W5); DG166504B 0+000 – 0+050 (W4, W3); DG166504B 0+000 – 0+080 (W2); DG 11 W2; PD WD 33 W2; 23+450 – 23+850 JL W2, W1.
 • Wykop, km. 3+000 – 3+340 L i P; DG101629B (zjazdy ind., rowy); S61 23+850 – 24+000 JL; MOP B-Z L02; L03; L16; L17; L18; L19; L20.
 • GWN, km. L03 0+020 – 0+420; TG 15+840 – 15+960 P i L; MKP.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM, km. MKP; MOP B-W L08; L09.
 • Podbudowa pomocnicza CNR, km. 3+300 – 3+400 L i P; 3+400 – 3+820 P; S61 23+000 – 23+450 JL.
 • Podbudowa pomocnicza, KM. TG 15+840 – 15+960 P i L.
 • Podbudowa z mieszanki związanej cementem C8/10 gr.20 cm., km. S61 7+980 – 8+320 str. P; S61 7+980 – 8+450 str. L.
 • Warstwa mrozoochronna, km. L03 0+020 – 0+420; S61 23+850 – 24+160 JL.
 • Roboty brukarskie – krawężnik betonowy 15x30, km. DG101621B 0+046 – 0+210 P i L; DG101629B 0+415 – 0+490 L, 0+525 – 0+610 P.
 • Umocnienie rowu brukiem, km. S61 5+700 – 5+750; DG8a 0+025 – 0+093 P i L.
 • Umocnienie rowu elementami betonowymi, km. DG101621B 0+045 – 0+283 P i L.
 • Pobocza utwardzone KŁSM, km. S61 17+600 – 22+700 JP.
 • Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm. km. MBW wyspa L3-L06; MBW wyspa L16; MBW wyspa L05-L06; MBW chodnik L05-L06 Bus; MBW L03 0+150 - 0+200.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr.29 cm., km. S61 8+450 – 10+440 str. P.
 • Humusowanie skarp i terenów płaskich, km. S61 0+000 – 7+980; 7+980 – 16+560.
 • Ogrodzenie drogi S61 z siatki metalowej h=2,4m – S61 WS1-WS2 str. L.
 • Ogrodzenie drogi S61 z siatki metalowej h=2,4m (montaż słupków), km. S61 WS-24 – WD-25.

3.  Roboty mostowe:

 • WS-1 – Montaż dodatkowego ścieku skarpowego od strony podpory P2.
 • ED-3 – Montaż deski gzymsowej.
 • ED-3 – Zbrojenie kap chodnikowych.
 • ED-3 – Ustawienie krawężnika na ustroju nośnym.
 • ED-3 - Beton niszy pod uciągleniem nawierzchni.
 • PZGd-5A – Montaż konstrukcji KP-1.
 • PZGd-5A – Montaż konstrukcji KP-2.
 • PP-6 – Beton wieńca żelbetowego JP, JL.
 • PZDd-18 – Schody skarpowe.
 • WS-22 – Montaż deski gzymsowej.
 • WS-22 – Zbrojenie kap chodnikowych.
 • WS-22 – Betonowanie kap chodnikowych.
 • WD-27 – Montaż desek gzymsowych.
 • WD-27 – Zbrojenie kap na ustroju.
 • WD-27 – Beton kapy KP-3.
 • PZDd-29 – Schody skarpowe.
 • PZDd-29 – Zbrojenie wieńców.
 • PZDd-29 – Beton wieńca prawego – I etap.
 • WD-33 – Deski gzymsowe na ustroju.
 • WD-33 – Beton niekonstrukcyjny płyty P1.
 • WD-33 – Beton kapy KP-6.
 • WD-33 – Zbrojenie kapy KP-6.

4.  Roboty branżowe:

     Melioracje

 • Mel 37 – wykop + umocnienie, km. 22+300.

     Zbiorniki

 • ZB 24 – umocnienie zbiornika, km. 10+800.

     Kanał technologiczny

 • SKR-2 nr 197 - SKR-2 nr 199, km. 21+200 – 21+500.

Zasilanie

 • KSZR10 – układanie kabla zasilającego, km. 8+000 – 8+300.

     Drenaż

 • Drenaż w pasie rozdziału, km. 24+000 – 24+100.

     Kanalizacja deszczowa

 • KD34 i KD35, km. 4+200 – 4+800.
 • KD201 i KD203 - przykanaliki, km. 23+900 – 24+100.
 • Regulacje kanalizacji deszczowej w trasie głównej.

5.  Roboty kubaturowe:

 • Elewacja – kołkowanie styropianu, osadzanie narożników, parapetów - MOP Budzisko Wschód.
 • Montaż zabudów g-k - MOP Budzisko Zachód.
 • Montaż obróbek blacharskich attyk, orynnowania - MOP Budzisko Zachód.
 • Wykonanie izolacji folii w płynie - MOP Budzisko Zachód.

6.  Ekrany akustyczne

 • Betonowanie fundamentu pod ekran.

7.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).