01.04.2022 – 30.04.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał następujące prace projektowe:

1.  Projekt Wykonawczy:

 • Przygotowanie bieżących Kart Nadzoru Autorskiego.

2.  Projekty tymczasowej organizacji ruchu:

 • PTOR – BUDOWA DOCELOWEGO WĘZŁA „SUWAŁKI PÓŁNOC” – ETAP II – IV. Złożony 14.04.2022 r.

3.  Projekt Budowlany:

 • W dniu 16.08.2021 została wydana zamienna decyzja ZRID 9/2021 przez Wojewodę Podlaskiego, która stała się ostateczna 22.09.2021r., w związku z czym Wykonawca zwrócił pisemnie do Inżyniera o zmianę statusu Projektu Budowlanego. Został on zaakceptowany.

W okresie sprawozdawczym wykonywane były następujące prace:

1.  Roboty przygotowawcze:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy – tyczenia związane z wykonaniem planowanych robót drogowych, mostowych i branżowych, wykonanie inwentaryzacji zrealizowanych robót drogowych, mostowych i branżowych.

 2.  Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. 2+910 – 3+000; 5+910 – 5+960; WSP-L03 0+000 – 0+420; DJ2 0+000 – 0+540; DG 166504B 0+240 – 0+560; 7+980 – 16+560; DG11; MKP;DG101629B; DG14; DG15; DG18; PD WD-33.
 • Wykop, km. 0+000 – 7+980; 7+980 – 16+560; DG 101629B; MKP; DG14; DG15; DG101632B; DJ16; DP1160; MBZ L02; L03; S61 23+100 – 24+160 JL.
 • GWN, km. 2+650 – 3+000; 4+000 – 4+170; WSP-L03 0+000 – 0+420; DJ7 0+000 – 0+150;  8+110 – 8+220; DG 101621B 0+000 – 0+080; MKP; DG 101629B; MBZ P1, L02, L03.
 • UTPU, km. PT 7+980 – 16+560 JL i JP.
 • WUP, km. DG 101629B; MKP; DG14; DG15; MBZ L02, L03, S61 23+100 – 24+160 JL.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM, km. 5+680 – 5+870; 5+910 – 5+950; WSP-L03 0+000 – 0+425; WSP-L02 0+112 – 0+340; MOP ZZ L01 0+070 – 0+630; DP 1139B 0+000 – 0+225; DG101621B 0+000 – 0+282; DG8A  0+000 – 0+096; DG 110620B 0+310 – 0+629; Zjazdy; DW 651-zjazdy; WSz L04; MKP; DG 101629B; MBW L01, P2.
 • Podbudowa z mieszanki związanej cementem C8/10 gr. 20 cm, km. S61 7+980 – 8+320 str. P; S61 7+980 – 8+450 str. L; 22+780 – 23+955 JL.
 • Podbudowa pomocnicza z KŁSM, km. 8+110 – 8+220 JL i JP; 15+840 – 15+970 JL i JP; 16+000 – 16+110 JL i JP.
 • Podbudowa pomocnicza CNR, km. L03 0+020 – 0+420; 3+300 – 3+820 P; 3+150 – 3+400 L i P; 4+760 – 4+800; 5+710 – 5+876,92 L i P; 8+110 – 8+230 JL, JP; 22+780 – 23+980 JL.
 • Podbudowa z betonu C16/20 gr. 24 cm., km. MBW L01 0+340 – 0+460.
 • Warstwa mrozoochronna, km. 3+150 – 3+300; DG8a 0+000 – 0+096; DG 101629B; MKP; DG14; DG15; MBZ L02, L03; S61 23+100 – 24+160 JL.
 • Roboty brukarskie – ściek trójkątny, km. S61 1+312 – 1+725 L i P; S61 5+675 – 6+125 L i P.
 • Roboty brukarskie - ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. WSZ L04 0+040 – 0+300 L; MBW L01 1+011 – 1+207 P.
 • Roboty brukarskie – odwodnienie do rowu, km. S61 2+400 – 5+500 L i P. 
 • Roboty brukarskie – odwodnienie do rowu wraz z umocnieniem dna rowu, km. TG 10+900 – 16+560 P i L; DJ8 0+830 – 0+925 P i L; DG 101620B 0+300 – 0+620 P i L.
 • Roboty brukarskie – umocnienie rowów elementami betonowymi, km. 3+200 – 5+800; TG 8+115 – 8+150 P; DG 101620B 0+485 – 0+570.  
 • Roboty brukarskie – umocnienie dna rowu elementami betonowymi, km. S61 3+702 – 3+860 P.
 • Roboty brukarskie – umocnienie rowu brukiem, km. DJ8 0+830 – 0+925 P i L; DG 101620B 0+485 – 0+610.
 • Roboty brukarskie - krawężnik betonowy 15x30 na ławie z betonu C12/15, km. DG 101629B 0+415 – 0+490 L; 0+525 – 0+610 P.
 • Roboty brukarskie - krawężnik kamienny 15x30, km. DG 101620B 0+235 – 0+612 P i L.
 • Roboty brukarskie - krawężnik kamienny 20x30, km. MKP L01 0+328 – 0+600 P, jezdnia WAGA 02, jezdnia WAGA 03.
 • Roboty brukarskie – obrzeże betonowe 8x30, km. MBW L03-L06; MBW chodnik L03; MKP Szypliszki chodnik WAGA 03P, chodnik WAGA 02L.
 • Roboty brukarskie – opornik betonowy 12x25, km. JZR P 0+331 – 0+440.
 • Roboty brukarskie – nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm, km. wyspa MBW L03-L06; MBW L07-L08; MKP Szypliszki wyspa dzieląca, chodnik WAGA 03P, chodnik WAGA 02L.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 29 cm, km. S61 8+320 – 10+440; S61 10+860 – 14+660; S61 15+075 – 15+760.
 • Humusowanie skarp i terenów płaskich, km. 1+500 - 7+980; 7+980 – 16+560.
 • Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych, km. S61 str. L.; S61 str. L i P.
 • Obróbka wpustów deszczowych, km. S61 18+750 – 18+898 L; 18+942 – 19+170 P.
 • Rowy szczelne, km. S61 10+474 – 10+854 P i L; 15+673 – 15+880 P i L.
 • Utwardzenie poboczy, km. S61 17+500 – 22+700 JP.
 • Pobocza utwardzone KŁSM, km. S61 20+620 – 22+600.

3.  Ekrany akustyczne:

 • PZDd-29 – Szalowanie i betonowanie korpusu fundamentu pod ekran przeciwolśnieniowy EP11-P/3; EP11-P/1; EP11-L/3; EP11-L/1.
 • PZDd-29 – Szalowanie i betonowanie korpusu fundamentu pod ekran przeciwolśnieniowy EP11-L/3; EP11-L/1.
 • Betonowanie fundamentu pod ekran.

4.  Roboty mostowe:

 • ED-3

-  Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe P2.

-  Zbrojenie płyt przejściowych P2.

-  Beton płyt przejściowych P2.

-  Izolacja gruba ustroju nośnego.

-  Zbrojenie kap chodnikowych A, B, C, D.

-  Montaż krawężników 18x20.

-  Montaż desek gzymsowych.

-  Beton kap chodnikowych.

 • PZGd-5A

-  Montaż konstrukcji stalowej K1 i K3.

-  Montaż konstrukcji stalowej K3.

-  Beton wyrównawczy pod fundamenty murów oporowych S1, S2 poziom 1.

-  Zbrojenie law fundamentowych ścian oporowych S1, S2 poziom 1.

 •  PP-6

- ‘’Parasol’’ z warstwy geomembrany i dwóch warstw geowłókniny.

-  Drenaż zasypki.

-  Betonowanie wieńca.

 • ED-9

-  Montaż schodów skarpowych P1, P3 str. L i P.

-  Beton kap chodnikowych KP-1, KP-4, KP-7.

 • PZDs-13

-  Schody na skarpie.

 • WD-17

-  Żywice na chodnikach – 2 warstwy.

 • PZDs-18

-  Schody na skarpie.

 • WS-22

-  Izolacja gruba pod kapami.

-  Montaż krawężników.

-  Montaż desek gzymsowych.

-  Zbrojenie kap chodnikowych.

-  Beton kap chodnikowych.

-  Montaż kolektora odwodnieniowego.

-  Hydrofobizacja powierzchni betonowych.

-  Schody na skarpie.

 • WS-24

-  Beton kapy P1L.

-  Krawężnik zanikający.

-  Bariery w pasie rozdziału.

-  Nawierzchnia na kapach (gruntowa + I warstwa).

 • WD-25

-  Nawierzchnia na kapach (gruntowa + I warstwa).

 • PZDd-26

-  Nawierzchnia na kapach (gruntowa + I warstwa).

-  Bariery w pasie rozdziału.

-  Beton kap w pasie rozdziału.

 • WD-27

-  Deski gzymsowe.

-  Krawężniki 18x20 – ustrój.

-  Zbrojenie kap.

-  Beton kap.

-  Schody skarpowe.

-  Krawężniki 20x30 wzdłuż skrzydła.

 • WS-28

-  Nawierzchnia na kapach (gruntowa + I warstwa).

-  Schody skarpowe.

-  Bariery w pasie rozdziału.

-  Izolacja gruba (ustrój).

 • PZDd-29

-  Zbrojenie wieńca JP.

-  Beton wieńca JP – I etap.

-  Schody skarpowe.

 • WD-32

-  Izolacja gruba (ustrój).

-  Nawierzchnia na kapach (gruntowa + I warstwa).

-  Schody skarpowe.

 • WD-33

-  Zasypka przyczółka P1, P5.

-  Rura osłonowa P1, P5

-  Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe P1, P5.

-  Zbrojenie kap.

-  Betonowanie kap.

-  Deski gzymsowe.

-  Krawężniki 18x20 – ustrój.

5.  Roboty branżowe:

     Melioracje

 • Mel 29 – wykop rowu + umocnienie, km. 18+000.
 • Mel 33 – wykop rowu + umocnienie, km. 20+000.
 • Mel 35 – wykop rowu + umocnienie, km. 20+950.
 • Mel 36 – wykop rowu + umocnienie, km. 21+850.
 • Mel 37 – wykop rowu + umocnienie, km. 22+200.

     Oświetlenie

 • Stawianie fundamentów pod słupy oświetleniowe, km. 6+750 – 7+000.
 • Stawianie fundamentów pod słupy oświetleniowe - MOP Żubryn.
 • Stawianie fundamentów pod słupy oświetleniowe, km. 17+000 – 17+600.
 • Układanie kabla oświetleniowego, km. 16+300 – 16+900 JL.
 • Układanie kabla oświetleniowego – MOP Budzisko Wschód.

     Zasilanie

 • Układanie kabla zasilającego KSZR nr 10,11, km. 7+800.
 • Układanie kabla zasilającego KSZR nr 15, km. 19+800.

     Kanał technologiczny

 • KTu1, KTp1, km. 5+400 – 5+900.
 • KTu1, KTp2, km. 20+100 – 21+500.

Kanalizacja deszczowa

 • KD38, KD37, KD 35.1, km. 4+800.
 • KD201, KD203, km. 23+700 – 24+100.
 • KDt, km. 20+410.
 • KD148, KD149 + wpusty, km. 19+540.
 • KDL, km. 12+200.

     Zbiorniki

 • ZB23 – wykop, km. 10+500.
 • ZB24 – umacnianie, km. 10+800.

     Przepusty

 • DN600 – DG14, Dj14, DG11.
 • DN800 – DG14, Dj14, DG11.

     Drenaż

 • Drenaż krawężnikowy, km. 9+700.

6.  Roboty kubaturowe:

-  Zabudowy g-k - MOP Budzisko Zachód.

-  Montaż stelaży podtynkowych, odwodnień liniowych - MOP Budzisko Wschód.

-  Rynny i obróbki blacharskie - MOP Budzisko Zachód.

-  Izolacja dachu z papy nawierzchniowej - MOP Budzisko Zachód.

-  Izolacja dachu z papy nawierzchniowej - MOP Budzisko Wschód.

-  Montaż mat grzewczych - MOP Budzisko Zachód.

-  Montaż stelaży podtynkowych, odwodnieni liniowych - MOP Budzisko Zachód.

-  Układanie płytek gresowych podłogowych - MOP Budzisko Zachód.

-  Elewacja – warstwa zbrojna + styropian - MOP Budzisko Wschód.