09.05.2022 – 15.05.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. G18 W3.
 • Wykop, km. DJ14, DG15 (rowy); DG101632B (zjazdy ind., rowy), DJ16; MOP B-W teren rekreacji.
 • WUP, km. 3+150 – 3+360 P; 3+810 – 4+000 P; DG14; DG18; MOP B-Z L02; L02A; L03.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM, km. DG11 0+000 – 0+730; TG 15+760 – 16+195 P i L; MKP; MOP B-Z JZR; S61 23+950 – 24+160 JL.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM na zjazdach, km. DG9; DJ9; DG10; DJ11; DG11.
 • Podbudowa zasadnicza pod kostkę betonową – MOP Budzisko Wschód L08.
 • Podbudowa pomocnicza CNR, km. 3+150 – 3+360 P; 3+810 – 4+170 P.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C8/10 gr.20 cm., km. S61 3+300 – 4+100 L; S61 3+300 – 3+600 P.  
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC 2 P KR7 gr. 18 cm., km. S61 0+755 – 0+955 LP.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W KR7 gr.8 cm., S61 0+520 – 0+720; 0+755 – 0+955 LP.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 29 cm., km. WSP-L02 1+075 – 1+310 (wg km. S61); S61 11+740 – 13+800.
 • Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm. – MOP Budzisko Wschód L08.
 • Warstwa mrozoochronna, km. 3+150 – 3+360 P; 3+810 – 4+000 P; MOP B-Z JZR.
 • Umocnienia odwodnienia do dna rowu, km. 4+800 – 5+700.
 • Roboty brukarskie - ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. 8+450 – 10+440 JP.
 • Krawężnik kamienny 20x30 na ławie z betonu c12/15, km. MOP Budzisko Wschód L07 0+200 – 0+423 L i P, L08, L09; MOP Budzisko Zachód L01 zatoka MK+ITD; MOP Budzisko Zachód L04 0+160 – 0+540 .
 • Humusowanie skarp i terenów płaskich, km. S61 7+980 – 16+560.
 • Ogrodzenia (montaż słupków), km. 9+300 – 9+800; 21+250 – 21+750.
 • Ogrodzenia (montaż siatki), km. 20+800 – 21+050; 17+200 – 17+400.
 • Makroniwelacja terenu, km. Węzeł Szypliszki 16+800 str. P.

3.  Roboty mostowe:

 • ED-3 - Montaż deski gzymsowej na skrzydłach obiektu.
 • ED-3 – Beton kap chodnikowych na skrzydłach obiektu.
 • ED-3 – Izolacja gruba ustroju nośnego.
 • ED-3 – Asfalt lany.
 • PZM-5 - Montaż schodów skarpowych strona lewa.
 • PZGd-5A – Montaż konstrukcji stalowej K2.
 • PZGd-5A – Zbrojenie ław fundamentowych ścian oporowych S1, S2 poziom 2.
 • PZGd-5A – Beton wyrównawczy ścian oporowych S1, S2 poziom 2.
 • PZGd-5A – Zasypka murów oporowych P4.
 • WD-17 – Montaż barier.
 • WS-22 – Papa pod jezdnią JL.
 • WS-22 – Nawierzchnia z asfaltu twardolanego JP,JL.
 • WS-22 – Krawężniki na dojazdach.
 • WS-22 – Nawierzchnia żywiczna na chodnikach.
 • WS-24 – Balustrady skarpowe P1.
 • PZDd-26 – Balustrady skarpowe P1, P2.
 • WD-27 – Kapy chodnikowe KP-1, KP-5, KP-6.
 • WD-27 – Asfalt lany.
 • WS-28 - Balustrady skarpowe P1, P2.
 • PZDd-29 – Balustrady skarpowe JL, JP.
 • PZDd-29 – III etap wieńca JP.
 • WS-30 – Balustrady skarpowe JL, JP.
 • WD-33 – P1, P5  III etap skrzydeł; kapy chodnikowe KP-1, KP-4.
 • WD-33 – Asfalt lany.
 • WD-33 – Nawierzchnia z żywic (warstwa gruntująca) KP-3, KP-6.

4.  Roboty branżowe:

     Melioracje

 • Mel 19 – wykop + umocnienie rowu, km. 13+600,

     Kanał technologiczny

 • Proj. SKR-2 nr 050 – SKR-2 nr 056, km. 5+400 – 6+000.

Oświetlenie

 • Stawianie fundamentów oświetleniowych, km. 17+200 – 17+500.
 • Układanie kabla oświetleniowego, km. 23+300 – 23+700.

     Zasilanie

 • KSZR 15 – układanie kabla zasilającego, km. 20+200 – 20+700.

     Przepusty

 • Schody skarpowe przy PE-7 z obu stron, km. 13+610.
 • Schody skarpowe przy PE-8 z obu stron, km. 14+000.

     Drenaż

 • Drenaż w pasie rozdziału, km. 8+160.
 • Drenaż w pasie rozdziału, km. 5+880.

     Zbiorniki

 • ZB23 – umocnienie zbiornika, km. 10+500.
 • ZB40 – roboty ziemne, km. 17+100.

     Kanalizacja deszczowa

 • KD17, km. 2+100.
 • KD24, km. 3+000.
 • KDo1, km. 15+980.
 • KD170, km. 22+900.
 • KD176, km. 23+050.

5.  Roboty kubaturowe:

 • Elewacja – gruntowanie powierzchni ścian - MOP Budzisko Wschód.
 • Izolacja odgromowa - MOP Budzisko Wschód/Zachód.
 • Obróbki attyk - MOP Budzisko Wschód.

6.  Ekrany akustyczne

 • Nie zaplanowano żadnych prac.

7.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).