16.05.2022 – 22.05.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. G18 W2; DG 20 (zjazdy); S61 22+900 – 24+160 pas rozdziału.
 • Wykop, km. DJ16; MOP B-W teren rekreacji.
 • GWN, km. MOP B-Z L16; L23; L22. 
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM, km. WSP L02 0+112 – 0+340; DJ11 0+000 – 0+181; DJ10 0+000 – 0+769,92; DG101619B 0+000 – 0+163; MKP; MOP B-Z L04.
 • Podbudowa zasadnicza pod kostkę betonową – MOP Budzisko Zachód L01 zatoka MK+ITD.
 • Podbudowa pomocnicza CNR, km. 3+150 – 3+360 P; 3+810 – 4+000 P.
 • Podbudowa z betonu cementowego C8/10 gr.20 cm., km. S61 3+300 – 3+600 L; S61 3+300 – 4+210 P.  
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC 2 P KR7 gr. 18 cm., km. S61 5+876 LP.
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P KR4 gr.10 cm., km. WSP-L02; WSP-L03.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W KR7 gr. 8 cm., S61 5+876 LP.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W KR4 gr. 6 cm., km. WSP-L02, WSP-L03.
 • Warstwa ścieralna SMA 11 PMB KR7 gr. 4 cm., km. S61 0+520 – 0+955 LP + WS-2
 • Warstwa ścieralna AC 16s 50/70 gr. 4 cm., DJ1.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 29 cm., km. WSP L-03 0+975 – 1+310; S61 13+220 – 14+660 P.
 • Warstwa nawierzchniowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30, km. DG11 0+000 – 0+300.
 • Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm. – MOP Budzisko Zachód L01 zatoka MK+IDT.
 • Warstwa mrozoochronna, km. WSP L02 0+112 – 0+340; 3+150 – 3+360 P; 3+810 – 4+000 P.
 • Roboty brukarskie - ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. 1+312 – 1+600; 0+000 -0+400; WSP L-02; 9+850 – 10+440 JP; 10+680 – 12+000 JP; 15+760 – 16+195 JP i JL.
 • Krawężnik kamienny 20x30, km. MBZ L02A; L16;  L23; L22.
 • Humusowanie skarp i terenów płaskich, km. 0+000 – 6+000; 7+980 – 16+560; S61 21+900 – 22+600 LP.
 • Makroniwelacja terenu, km. Węzeł Szypliszki 16+900 – 17+000 str. P (TG-L01).
 • Ogrodzenia trasy (słupki), km. S61.
 • Ogrodzenia trasy (montaż siatki), km. S61.
 • Bariery drogowe skrajne, km. 21+500 – 22+700 str. P.

3.  Roboty mostowe:

 • WS-2 – Warstwa ścieralna nawierzchni.
 • ED-3 - Montaż deski gzymsowej na skrzydłach obiektu.
 • ED-3 – Beton kap chodnikowych na skrzydłach obiektu.
 • ED-3 – Montaż krawężników za obiektem.
 • ED-3 – Montaż schodów skarpowych P2 str. L i P.
 • PZGd-5A – Zbrojenie ław fundamentowych ścian oporowych.
 • PZGd-5A – Beton wyrównawczy ścian oporowych.
 • PZGd-5A – Beton wyrównawczy ścian oporowych.
 • PZGd–5A – Beton ław fundamentowych ścian oporowych.
 • PZGd-5A – Zasypka murów oporowych P4.
 • PZDd-13 – Umocnienie narzutem kamiennym.
 • WS-22 – Ustawienie krawężnika na dojazdach.
 • WD-25 – Drenaż otoczony żywicą.
 • WD-25 – Ściek przy krawężniku.
 • WS-28 – Przygotowanie powierzchni betonowej do antykorozji.
 • WD-33 – P5  III etap skrzydeł; kapy chodnikowe KP-4.
 • WD-33 – Montaż barier mostowych skrajnych.

4.  Roboty branżowe:

     Melioracje

 • Mel 20 – wykop + umocnienie rowu, km. 14+000.

     Kanał technologiczny

 • KTu1, km. 4+800.
 • KTp1/Ktpo, km. 23+700 – 24+050.

     Oświetlenie

 • Stawianie fundamentów oświetleniowych, km. 17+800 – 18+100.
 • Wykonanie poprzeczek oświetleniowych – MOP Budzisko Zachód.

     Zasilanie

 • KSZR 15 – układanie kabla zasilającego, km. 20+700 – 21+200.
 • Wykonanie poprzeczek zasilających – MOP Budzisko Zachód.

     Przepusty

 • Schody skarpowe przy PE-9 z obu stron, km. 17+970.
 • Schody skarpowe przy PE-11 z obu stron, km. 20+140.
 • Schody skarpowe przy PZDd-23 z obu stron, km. 16+660.
 • Umocnienie przepustów, km. 13+610.

     Drenaż

 • Drenaż w pasie rozdziału i pod obiektem, km. 4+650 – 4+900.
 • Przy obiekcie 7 i 6, km. 4+000 – 4+200.
 • MOP Budzisko Wschód I, km. 23+400.
 • Drenaż na łącznicy L05, km. 23+750.
 • Drenaż przykrawędziowy pod obiektem WD-32 str. L, km. 22+780.

     Zbiorniki

 • ZB23 – umocnienie zbiornika, km. 10+500.
 • ZB24 – budowa drenażu na zbiorniku, km. 10+800.
 • ZB40 – roboty ziemne, km. 17+100.

     Kanalizacja deszczowa

 • KD24, km. 2+980.
 • KDPA6, km. 2+980.
 • KD170, km. 23+000.
 • KDn, km. 15+240.
 • KD5.1,  km. 0+600.
 • Przykanaliki na DG166504B, km. 2+900.

5.  Roboty kubaturowe:

 • Układanie płytek ściennych – MOP Budzisko Zachód.
 • Układanie wyprawy na elewacji – imitacja cegły - MOP Budzisko Wschód.
 • Układanie wyprawy na elewacji – imitacja deski - MOP Budzisko Wschód.
 • Układanie wyprawy na elewacji – cokół - MOP Budzisko Wschód.

6.  Ekrany akustyczne

 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – E1.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – EP10-L.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – EP10-P.

7.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).