13.06.2022 – 19.06.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. DG 20 (zjazdy); S61 22+900 – 24+160 pas rozdziału; MOP B-Z L15; DJ16; nasyp pod pobocza 22+800 – 23+955 JL.
 • Wykop, km. 1+100 – 2+300; DJ16; MOP B-Z rondo; L14.
 • GWN, km. DG18.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM, km. DJ6; S61 20+200 – 20+400 JL; 20+417 – 20+617 JL.
 • Podbudowa zasadnicza pod kostkę betonową – MBZ L18; L19; L20 chodnik SO.
 • Podbudowa z betonu asfaltowego podbudowa zasadnicza AC 22 P gr. 18 cm. 2ga w-wa, km. S61 16+950 - 17+150.
 • Podbudowa z betonu asfaltowego podbudowa zasadnicza AC 22 P gr. 18 cm. 1 i 2ga w-wa, km. S61 17+175 – 17+375.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W KR2 gr. 8 cm., km. DJ8 0+000 – 0+800; DJ8 0+800 – 1+159.  
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR2 gr.4 cm., km. DG3.
 • Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm., km. MBZ L18; L19; L20 chodnik SO.
 • Warstwa mrozoochronna, km. DG 101632B 0+140 – 0+340.   
 • Krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej, km. DG11 0+230 – 0+526 P i L.
 • Krawężnik kamienny 20x30, km. MBZ L16.   
 • Humusowanie skarp i terenów płaskich, km. 0+000 – 2+000; S61 18+500 – 21+150 L i P; 20+600 – 21+500 PR (profilowanie).
 • Ogrodzenia trasy (słupki), km. wzdłuż trasy S61.
 • Ogrodzenia trasy (siatka), km. wzdłuż trasy S61.
 • Bariery drogowe skrajne, km. Węzeł Suwałki Północ; Str. prawa od 8+450.
 • Pobocza z kruszywa 0/31,5, km. DG2.
 • Pobocza utwardzone z KŁSM, km. S61 22+800 – 23+955.
 • Prace porządkowe i utrzymaniowe, km. 7+980 – 16+560.

 3.  Roboty mostowe:

 • ED-3 – Schody skarpowe P1.
 • ED-3 – Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm.
 • PZGd-5A – Zasypka murów oporowych.
 • PZGd-5A – Montaż murów oporowych.
 • PZGd-5A – Zbrojenie wieńców: K1 25%; K3 30%.
 • PZGd-5A – P1 Fundament muru oporowego – IV warstwa str. Suwałki.
 • PZGd-5A – Beton wyrównawczy fundamentu muru oporowego – IV warstwa str. Suwałki.
 • PZGd-5A – Beton wieńca K3 etap I.
 • PZM-5 - Obruk kamienny JP.
 • PP-6 – Obruk kamienny JL do 2/3 wys.
 • WS-30 – Beton wieńca JL.
 • PZDs-31 – Beton fundamentów ekranów akustycznych.
 • WD-33 – Nawierzchnia z żywic – kapy.

4.  Roboty branżowe:

     Oświetlenie

 • Stawianie słupów oświetleniowych - WSP.
 • Montaż fundamentów oraz stawianie słupów oświetleniowych – DW651.

     Zbiorniki

 • ZB22 – umocnienie, km. 9+857 P.
 • ZB52 – roboty ziemne, km. 23+077 P.

     Melioracje

 • Mel 21 – wykop + umocnienie rowu, km. 14+870.

     Kanalizacja deszczowa

 • KDq2, km. 17+120.
 • KD87, km. 10+800.
 • KD170, km. 23+100.

     Kanał technologiczny

 • Poprzeczki kanału technologicznego przy obiekcie WS-2, km. 0+300 – 1+050.
 • SKR-2 nr 88 – SKR-2 nr 92, km. 9+830 – 10+300.

     Przepusty

 • Umocnienie przepustów, km. 8+000 - 18+000.

     Drenaż

 • Drenaż na MOP Budzisko Zachód, km. 23+600.

5.  Roboty kubaturowe:

 • Układanie płytek ściennych - MOP Budzisko Wschód.
 • Montaż zabudów g-k - MOP Budzisko Wschód.
 • Układanie wyprawy na elewacji – imitacja deski - MOP Budzisko Zachód.

6.  Ekrany akustyczne

 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – E15.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – E16.
 • Montaż belek podwalinowych – EP5-P.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – EP6-L.

7.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).