27.06.2022 – 03.07.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Wykop, km. 1+100 – 3+400; DJ 16; MOP B-Z rondo, L14; DP 1160B.
 • Nasyp, km. 1+100 – 3+400 (zjazdy); DG 20 (zjazdy); S61 22+900 - 24+160 pas rozdziału; DP 1160B.
 • GWN, km. DP 1160B; MOP BW L01 1+200 - 1+460.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM, km. MOP Żubryn Zachód + PT; DP 1160B; MOP BW L01 1+200 - 1+460; MOP BZ L05; L16; L17; L18; L19.
 • Podbudowa z betonu asfaltowego podbudowa zasadnicza AC 22 P gr. 18 cm. 2 w-wa, km. 20+200 – 20+620.
 • Podbudowa z betonu asfaltowego podbudowa zasadnicza AC 22 P gr. 7 cm. KR3, km. MOP Żubryn Zachód Jezdnia L01 0+000 - 0+500.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm. KR2, km. DG10 0+000 – 0+169.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. KR1, km. DJ10 km 0+000 - 0+340; 0+450 - 0+770.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm. KR7, km. 20+200 – 20+620; DG101629.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr.4 cm. KR1, km. DJ10 km 0+000 - 0+340; 0+450 - 0+770.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr.4 cm. KR2, km. DG10 0+000 – 0+169.
 • Rowy umocnione elementami betonowymi, km. DJ16 0+070 – 0+115 P; 0+146 – 0+182 L.
 • Roboty brukarskie - ściek trójkątny, km. DG3; DG4.
 • Roboty brukarskie - ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. S61 23+188 - 23+740 JL str. P.
 • Podbudowa zasadnicza CNR pod nawierzchnię z kostki betonowej gr.20 cm. – MBW Plac rekreacyjny.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 29 cm., km. S61 13+650 – 13+740 P PA; S61 16+190 - 16+950 L i P.
 • Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm. - MBW Plac rekreacyjny.
 • Roboty brukarskie - krawężnik betonowy , km. DG2, DG3.
 • Krawężnik betonowy 15x30 na ławie z betonu, km. DJ10 0+450 – 0+480.
 • Krawężnik kamienny 20x30 na ławie z betonu c12/15, km. MBZ L05 0+100 – 0+310 P.
 • Warstwa mrozoochronna, km. PD WD-33 str. L; MOP B-Z L05; DP1160B.
 • Pobocza utwardzone KŁSM, km. W. Szypliszki L01, L02, L03, L04.
 • Humusowanie skarp i terenów płaskich, km. 0+000 – 7+980; 7+980 – 16+560; S61 18+500 - 21+150 L i P; DG 101632B.
 • Prace porządkowe i utrzymaniowe, km. 0+000 – 7+980; 7+980 – 16+560.
 • Ogrodzenia trasy (słupki)  - wzdłuż trasy S61.
 • Ogrodzenia trasy (siatka) - wzdłuż trasy S61.
 • Bariery drogowe skrajne – wzdłuż trasy S61.
 • Oznakowanie pionowe – słupki oznakowania pionowego – Węzeł Suwałki Północ.

3.  Roboty mostowe:

 • PZGd-5A – Zasypka murów oporowych.
 • PZGd-5A – Montaż murów oporowych.
 • PZGd-5A – Beton wieńca.
 • PZGd-5A – Beton wyrównawczy pod fundament muru oporowego str. Suwałki VI warstwa P1, oraz warstwa V Budzisko.
 • PZGd-5A – P1 Fundament muru oporowego str. Suwałki warstwa VI, str. Budzisko warstwa V.
 • WD-14 – Humusowanie.
 • WD-14 – Żywica na chodnikach – 3 warstwa.
 • WD-14 – Montaż barier.
 • WD-16A - Montaż barier.
 • WD-17 - Montaż barier.
 • WS-30 – Wieniec żelbetowy JP - II etap – Beton.
 • PZDs-31 – Wieniec żelbetowy JP - I etap - zbrojenie/deskowanie. 
 • PZDs-31 – Wieniec żelbetowy JP - I etap – Beton.

4.  Roboty branżowe:

     Oświetlenie

 • Stawianie fundamentów – Węzeł Suwałki Północ.

     Zasilanie

 • KSZR 7, km. Węzeł Suwałki Północ.
 • KSZR 14, km. 17+150.

     Zbiorniki

 • ZB22 – umocnienia - MOP Budzisko Wschód.
 • ZB52 – umocnienia, km. 8+850.

     Melioracje

 • Kolizja Mel 21 – rów, km. 14+830.
 • Kolizja Mel 25 – rów, km. 15+960.

     Przepusty

 • Przepust P/Dj16/0+512, km. 0+512.
 • Przepust P/Dj16/0+522/RP, km. 0+522.
 • Przepust P/DG18/0+346/RL, km. 0+346.
 • Przepust P/DG20/0+464/RP, km. 0+464.
 • Przepust P/DG20/0+609/RP, km. 0+609.

     Kanalizacja deszczowa

 • KD17, km. 2+100.
 • KD21.1, km. 2+470.
 • KD170 – MOP Budzisko Zachód.
 • KD179
 • Regulacja kratek na wpustach deszczowych – MOP Budzisko Wschód.
 • Regulacja kratek na wpustach deszczowych – MOP Budzisko Zachód.

5.  Roboty kubaturowe:

 • Montaż drzwi stalowych - MOP Budzisko Wschód/ Zachód.
 • Układanie płytek ściennych - MOP Budzisko Wschód.
 • Malowanie elewacji (imitacja deski) - MOP Budzisko Zachód.
 • Montaż ogrodzenia placu zabaw - MOP Budzisko Wschód/ Zachód.

6.  Ekrany akustyczne

 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,50 – EP1-L, EP1-P.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,50 – EP2-L, EP2-P.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,50 – EP3-L, EP3-P.

7.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).