Czerwiec 2022 r.

Analizując postęp prac pod kątem finansowym w stosunku do Programu, Inżynier wskazuje, że zgodnie z Programem dla etapu robót rew.06 Wykonawca na koniec miesiąca maj 2022 r. założył osiągnięcie przerobu w wysokości 738 481 397,57 PLN netto, co stanowi 87,53 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (według nie zatwierdzonego Programu rew. 09 – 683 514 367,44 PLN netto, co stanowi 81,01 % ZKK). Z wystawionych przez Inżyniera Przejściowych Świadectw Płatności, obejmujących wykonane roboty do końca miesiąca maja 2022 r. wynika, że na dzień 31.05.2022 r. Wykonawca osiągnął przerób w wysokości 672 981 122,89 PLN netto, co stanowi 79,75 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Na koniec miesiąca maja 2022 r. Wykonawca nie zrealizował założonego przerobu na kwotę w wysokości około 65,5 mln. zł netto (Inżynier informuje, że kwota ta obejmuje między innymi roboty o wartości około 24,6 mln PLN netto za wykonaną nawierzchnię z betonu cementowego, których ze względu na toczącą się procedurę wdrożenia na Kontrakt Instrukcji DPT-14 z 2020 r. i podjęcie ewentualnej decyzji o stosowaniu potrąceń za niewłaściwie wbudowane dyble i kotwy, Inżynier nie mógł na koniec maja odebrać i zaliczyć do zrealizowanego przerobu). W stosunku do poprzedniego miesiąca (kwiecień 2022 r.) zwiększyła się kwota niezrealizowanego przerobu  (Wykonawca zakładał w Programie rew. 06 osiągnąć w miesiącu maj 2022 r. przerób w wysokości 45 002 622,81  mln zł, a rozliczył roboty na kwotę 16 301 024,32 zł netto). Należy wskazać, że faktyczna różnica pomiędzy planem i realizacją jest jeszcze większa, gdyż w podaną kwotę uzyskanego przerobu wliczona jest waloryzacja, która na koniec miesiąca kwietnia wyniosła narastająco 22 428 724,35 zł netto.

Inżynier wskazuje, że Wykonawca spłacił całość I raty zaliczki w wysokości 33 749 483,64 PLN netto. Do końca okresu sprawozdawczego Wykonawca nie wystąpił o II ratę zaliczki.