04.07.2022 – 10.07.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Wykop, km. zjazdy dróg DP; DG; DJ; S61 1+500 – 3+000; DJ 16 (rowy); MOP B-Z rondo, L14; DP 1160B (rowy).
 • Nasyp, km. zjazdy dróg DP; DG; DJ; DG17; S61 22+900 - 24+160 pas rozdziału; DP 1160B; MOP BZ rondo.
 • GWN, km. DJ6 0+000 - 0+100; DJ4 0+260 - 0+360.
 • Podbudowa zasadnicza 0/31,5, km. UTPU 6+400 - 6+730 P; UTPU 6+555 - 6+588 L; DG4 0+000 - 0+168,28.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM 1 w-wa, km. DP 1160B; MOP BW L01 1+200 - 1+460; MOP BZ L17; L21 (1 w-wa).
 • Podbudowa z betonu asfaltowego podbudowa zasadnicza AC22P gr. 12cm KR5, km. MOP Żubryn Zachód miejsca postojowe.
 • Podbudowa z betonu asfaltowego podbudowa zasadnicza AC 22 P gr. 18 cm., km. S61 18+710 - 19+122 (PZDd-26).
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. KR3, km. MOP Żubryn Zachód Jezdnia L01 0+075 - 0+640; Jezdnie manewrowe; MOP Żubryn Wschód JZR; Jezdnie manewrowe 0+080 - 0+645.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm. KR5, km. MOP Żubryn Zachód oraz Wschód miejsca postojowe.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. KR1, km. 6+800 - 7+400 Lewa i Prawa Pas technologiczny.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm. KR2, km. DG101629 0+000 – 0+690.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm. KR7, km. 20+200 – 20+620; S61 18+710 - 19+122 (PZDd-26).
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 16 W gr.4 cm. KR2, km. DG101629 0+000 – 0+690.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. KR2, km. DG4.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 29 cm., km. S61 15+075 - 15+760 L; S61 13+000 - 14+660 L; S61 16+190 - 16+950 L.
 • Krawężnik kamienny 20x30 na ławie z betonu C12/15, km. MBZ L05 0+100 - 0+310 L; PD Budzisko 0+220 – 0+340 L.
 • Krawężnik betonowy 15x30 na ławie z betonu C12/15, km. DP 1160B 0+219 - 0+435 LP.
 • Ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. S61 km 16+180 - 16+331 JP; S61 17+850 - 18+000 JL L; 18+075 - 18+239 JL L; 18+470 - 18+509 JL L.
 • Umocnienie rowu elementami betonowymi, km. DJ16 0+455 - 0+525 P; 0+512 - 0+555 L; DG18 0+074 - 0+120 L; 0+350 - 0+410 L.
 • Umocnienie rowu brukiem kamiennym, km. DJ16 0+170 - 0+272 P; 0+525 - 0+550 P.
 • Humusowanie skarp i terenów płaskich, km. 0+000 – 7+980; 7+980 – 16+560; S61 18+500 - 21+150 L i P; MOP BW.
 • Prace porządkowe i utrzymaniowe, km. 0+000 – 7+980.
 • Zasypka pasa rozdziału i poboczy, km. 7+980 – 16+560.
 • Pobocza utwardzone KŁSM, km. W. Szypliszki L02, L03; DG101629B.
 • Warstwa mrozoochronna, km. MOP B-Z L17; L21; DP1160B.

 3.  Roboty wykończeniowe:

 • Ogrodzenia trasy (słupki)  - wzdłuż trasy S61.
 • Ogrodzenia trasy (siatka) - wzdłuż trasy S61.
 • Bariery drogowe skrajne – wzdłuż trasy S61.
 • Oznakowanie pionowe – trasa główna S61, drogi poprzeczne.

 4.  Roboty mostowe:

 • PZGd-5A – Zasypka murów oporowych.
 • PZGd-5A – Montaż murów oporowych.
 • PZGd-5A – Beton wyrównawczy pod fundament muru oporowego P1 str. Budzisko w. VI, P4 str. Budzisko w. VI.
 • PZGd-5A – Fundament muru oporowego str. Budzisko warstwa VI, str. Budzisko warstwa VI.
 • PZDd-16 – Umocnienie skarp i stożków.
 • WD-16A - Bariery.
 • WD-17 - Bariery.
 • PZDs-18 – Humusowanie.
 • PZDs-20 - Umocnienie skarp i stożków.
 • WS-24 - Humusowanie.
 • WD-25 - Humusowanie.
 • PZDd-26 – Drenaż otoczony żywicą.
 • WD-32 – Schody skarpowe.
 • WD-32 – Koryta ściekowe.

 5.  Roboty branżowe:

     Oświetlenie

 • Montaż fundamentów i słupów, km. 21+900 - 22+200.
 • Montaż fundamentów i słupów, km. 23+000 – 24+000.
 • Montaż słupów - MOP Budzisko Wschód.

     Zasilanie

 • KSZR 7, km. Węzeł Suwałki.
 • KSZR 14, km. 17+900.

     Zbiorniki

 • ZB 5.2 – umocnienia, km. 2+550.
 • ZB 54 – umocnienia, km. 23+450.

     Przepusty

 • PM-12, km. DG nr 11 0+166.
 • P/DP1160B/0+415, km. 0+415.
 • P/S61/22+105/RL, km. 22+105.
 • Umocnienia na przepustach, km. 2+100; 5+600; 8+300; 15+500; 21+500; 22+000.

     Kanalizacja deszczowa

 • KD198, km. 23+600.
 • Kdu-1, km. 21+200.
 • Kdu-3, km. 21+200.
 • Kdu-5, km. 21+200.
 • KDv1, km. 22+800.
 • KDv4, km. 22+800.
 • KDv5, km. 22+800.
 • KDv6, km. 22+800.

     Kanał technologiczny

 • SKR-2 nr 025 – SKR-2 nr 028, km. 2+900 – 3+000.

     Drenaż

 • Drenaż w pasie rozdziału, km. 23+700 – 23+850.

     KSZR – Fundamenty

 • VMSP01, km. 5+600 P.
 • VMSB01/VMSB02, km. 2+100.
 • VMSB03/VMSB04, km. 15+500.
 • VMSA01/VMSWIM04; VMSB06/VMSWIM05, km. 21+500P/L.
 • VMSWIM06; WIM02, km. 22+000P/L.
 • WIM01, km. 18+200 P.
 • VMSP02, km. 8+300 L.
 • VMSP03, km. 20+900 P.
 • VMSP04, km. 24+091 L.
 • VMSWIM02, km. 20+355 L.
 • VMSWIM03, km. 20+900 L.

 6.  Roboty kubaturowe:

 • Montaż ogrodzenia placu zabaw - MOP Budzisko Wschód/ Zachód.
 • Układanie płytek ściennych - MOP Budzisko Wschód.
 • Montaż ścianek HPL - MOP Budzisko Zachód.

 7.  Ekrany akustyczne

 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,50 – EP1-L, EP1-P.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – EP1-L, EP1-P.
 • Montaż słupów kotwionych do kap - EP1-L, EP1-P.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – E2.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=3,50 – EP3-L, EP3-P.
 • Montaż słupów kotwionych do kap - EP3-L, EP3-P.

8.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).