Lipiec 2022 r.

Analizując postęp prac pod kątem finansowym w stosunku do Programu, Inżynier wskazuje, że zgodnie z Programem dla etapu robót rew. 06 Wykonawca na koniec miesiąca czerwiec 2022 r. założył osiągnięcie przerobu w wysokości 783 761 002,33 PLN netto, co stanowi 92,89 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (według nie zatwierdzonego Programu rew. 09 – 724 316437,87 PLN netto, co stanowi 85,85 % ZKK). Z wystawionych przez Inżyniera Przejściowych Świadectw Płatności, obejmujących wykonane roboty do końca miesiąca czerwca 2022 r. wynika, że na dzień 30.06.2022 r. Wykonawca osiągnął przerób w wysokości 690 041 744,53 PLN netto, co stanowi 81,77 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Na koniec miesiąca czerwiec 2022 r. Wykonawca nie zrealizował założonego przerobu na kwotę w wysokości około 93,7 mln. zł netto (Inżynier informuje, że kwota ta obejmuje między innymi roboty o wartości około 29,8 mln PLN netto za wykonaną nawierzchnię z betonu cementowego, których ze względu na toczącą się procedurę wdrożenia na Kontrakt Instrukcji DPT -14 z 2020 r. i podjęcie ewentualnej decyzji o stosowaniu potrąceń za niewłaściwie wbudowane dyble i kotwy, Inżynier nie mógł na koniec czerwca odebrać i zaliczyć do zrealizowanego przerobu). W stosunku do poprzedniego miesiąca (maj 2022 r.) zwiększyła się kwota niezrealizowanego przerobu  (Wykonawca zakładał w Programie rew. 06 osiągnąć w miesiącu czerwiec 2022 r. przerób w wysokości 45 279 604,76  mln zł, a rozliczył roboty na kwotę 17 060 621,64 zł netto). Należy wskazać, że faktyczna różnica pomiędzy planem i realizacją jest jeszcze większa, gdyż w podaną kwotę uzyskanego przerobu wliczona jest waloryzacja, która na koniec miesiąca czerwca wyniosła narastająco 24 714 290,83 zł netto.

Inżynier wskazuje, że Wykonawca spłacił całość I raty zaliczki w wysokości 33 749 483,64 PLN netto. Do końca okresu sprawozdawczego Wykonawca nie wystąpił o II ratę zaliczki.