01.08.2022 – 07.08.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Wykop, km. zjazdy dróg DP; DG; DJ; S61 1+500 – 3+000; 0+000 – 0+280 P; DP1160B (rowy); DG17 (rowy).
 • Nasyp, km. zjazdy dróg DP; DG; DJ.
 • GWN, km. MOP BZ L13; L15 0+200 – 0+300.
 • Podbudowa pomocnicza CNR, km. S61 0+000 - 0+280 P.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM, km. PD33 0+200 - 0+508; MOP BW JZR/L01 0+500 - 0+900.
 • Podbudowa zasadnicza 0/31,5, km. zjazdy na DJ3; DJ4; DJ6.
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AP 22 W gr. 18 cm. KR7, km. S61 23+958 - 24+157.
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AP 22 W gr. 7 cm. KR3, km. MOP Budzisko Wschód Jezdnia L17; L18; L12; L15; L13; L14.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W KR1/2 gr. 5 cm/8cm, km. DG102015B 0+000 - 0+228; PT 6+400 - 7+400 Prawa; PT 6+800 - 7+400 Lewa.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1/2 gr. 4 cm., km. DJ4a 0+000 - 0+160; DJ6 0+000 - 0+180; PT 6+200 - 7+100 Prawa; PT 6+800 - 7+400 Lewa; Zjazdy DJ3; Zjazdy DJ6; Zjazd DJ4a; DG4 0+000 - 0+168.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm. KR1, km. DJ14 0+000 - 0+160; DJ15a 0+000 - 0+057; DG16 0+000 - 0+430.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm. KR3, km. DG101632B 0+000 - 0+340.
 • Warstwa ścieralna SMA, km. S61 15+762 - 16+193 +WS-22; S61 20+203 - 20+618 + WS-28.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 29 cm., km. S61 6+120 - 8+065 L; S61 4+000 - 5+675 L; S61 16+460 – 16+550 JL PA.
 • Pobocza utwardzone KŁSM, km. DG11632B.
 • Pobocza z kruszywa, km. DG3; DJ3; DJ4.
 • Humusowanie skarp, terenów płaskich i pasa rozdziału, km. 0+000 – 7+980; 7+980 – 16+560; DG101629B; MKP; DG14; DG15; DP1160B.
 • Ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. S61 12+400 - 12+950 JL; S61 16+900 – 16+989 L i P.
 • Krawężnik betonowy 15x30 na ławie z betonu C12/15, km. DG20 0+003 - 0+158 P; 0+662 - 0+746 L; 0+758 - 0+806 P; DJ16 0+090 - 0+136 P; 0+150 - 0+220 P; 0+275 - 0+388 P.
 • Uzupełnienie nasypu piaskiem pod pobocza, km. 7+980 - 16+560 JL i JP.
 • Umocnienie poboczy warstwą kruszywa 10 cm., km. 7+980 - 16+560 JL i JP.
 • Umocnienie rowu elementami betonowymi, km. DJ14 0+080 – 0+115 P; 0+100 – 140 L; DG15a 0+007 – 0+027 L; DG15 0+215 – 0+250 P.

3.  Roboty wykończeniowe:

 • Ogrodzenia trasy (słupki)  - wzdłuż trasy S61.
 • Ogrodzenia trasy (siatka) - wzdłuż trasy S61.
 • Bariery w pasie rozdziału - pas rozdziału S61.

4.  Roboty mostowe:

 • PZGd-5A – Zasypka murów oporowych.
 • PZGd-5A – Montaż murów oporowych.
 • PZGd-5A – Beton wyrównawczy pod fundament ekranów str. Suwałki - segment 1.
 • PZGd-5A – Beton wyrównawczy pod fundament ekranów str. Suwałki - segment 2.
 • PZGd-5A – Fundament pod ekrany str. Budzisko - segment 1, I etap.
 • PZGd-5A – Fundament pod ekrany str. Budzisko - segment 2, I etap.
 • PZDs-20 - Umocnienie skarp i stożków.
 • PZDs-20 - Drenaż otoczony żywicą.
 • PZDs-20 - Warstwa ścieralna nawierzchni.
 • WS-22 - Warstwa ścieralna nawierzchni.
 • WS-24 - Program naprawczy - naprawa uszkodzonej siatki zbrojącej (przygotowanie).
 • WD-25 - Żywica na kapach - III warstwa.
 • WD-25 - Próbne obciążenie obiektu.
 • PZDd-26 - Program naprawczy - naprawa uszkodzonej siatki zbrojącej (przygotowanie).
 • WD-27 - Żywica na kapach - III warstwa.
 • WD-27 - Próbne obciążenie obiektu.
 • WS-28 - Warstwa ścieralna.
 • WS-28 – Umocnienie podatne.
 • WD-32 – Korytka ściekowe półokrągłe.
 • WD-32 – Umocnienie kostką.
 • WD-32 - Żywica na kapach - III warstwa.

5.  Roboty branżowe:

     Kanalizacja deszczowa

 • Regulacje kratek żeliwnych, km. 2+500 – 9+500.
 • KD102, km. 12+800.
 • KD14.1, km. 1+500.
 • KD15.1, km. 1+500.
 • KD175, km. 23+400 MOP BZ.
 • KD170, km. 23+000.
 • KDv2, km. 22+800.

     Oświetlenie

 • Montaż opraw oświetleniowych - WSP.
 • Stawianie fundamentów pod słupy oświetleniowe – MOP Żubryn.
 • Stawianie słupów oświetleniowych – Budzisko.

     Kanał technologiczny

 • Proj. SKR-2 nr 139 - 143, km. 15+800 – 16+200.

     Przepusty

 • Umocnienia na przepustach, km. 5+500.
 • Umocnienia na przepustach, km. 11+420.

     Melioracje

 • Mel 4 – wykop + umocnienie rowu, km. 5+900.
 • MEL 1 – wykop + umocnienie rowu, km. 1+500.

     Zbiorniki

 • ZB 52.1 – umocnienie, km. 23+000.
 • ZB 54 – umocnienie, km. 23+490 P.

     Zasilanie

 • KSZR14 – układanie kabla zasilającego, km. 17+500 – 17+900.
 • KSZR 16 – układanie kabla zasilającego, km. 22+000 – 22+600.

6.  Roboty kubaturowe:

 • Fundamenty pod wiaty, stoły, ławki - MOP Budzisko Zachód.
 • Szpachlowanie i malowanie - MOP Budzisko Zachód.

7.  Ekrany akustyczne

 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – E4.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – EP9-L i EP9-P.
 • Montaż belek podwalinowych – E11.
 • Montaż belek podwalinowych – EP8-L.
 • Montaż belek podwalinowych – EP7-L.
 • Montaż belek podwalinowych – EP6-L.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – E5.

8.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).