15.08.2022 – 21.08.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Wykop, km. zjazdy dróg DP; DG; DJ; S61 1+500 – 3+000; DP1160B (rów odparowujący); DG101629B(rów odparowujący); DW651 (odmulenie rowów).
 • Nasyp, km. zjazdy dróg DP; DG; DJ; DJ12w1.
 • WUP, km. UTPU 16+750 - 17+100 str. lewa.
 • Podbudowa z KŁSM, km. UTPU 16+750 - 17+100 str. lewa; MOP BWP2.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, km. zjazdy na DJ3; DJ4; DJ6; PT; UTPU 7+980 - 16+560 str. P i L.
 • Profilowanie kruszywa pod nawierzchnię mma, km. PT, zjazdy.
 • Warstwa  podbudowy z betonu  asfaltowego AC 22 P W gr. 7cm. KR3, km. MOP Budzisko Wschód Jezdnia L02; L03; L04; L05; L06; L09; L10.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W KR1 gr. 5 cm/8 cm, km. PT 4+400 - 4+500 L; 3+200 - 3+750 P; 4+735 - 4+880 P; 4+700 - 4+850 L; 5+680 - 5+850 P; 7+750 - 8+000 L i P.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr.5 cm., KR1, km. PT 8+000 - 8+700 L i P; DJ16 0+000 - 0+559.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 8 cm. KR2, km. DG20 0+000 - 0+852.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1 gr. 4 cm., km. PT 3+180 - 4+410 L; 3+240 - 4+430 P; 4+730 - 4+850 L; 5+410 - 5+570 P; 4+730 - 4+885 P; 5+480 - 5+850 P.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm. KR1-2, km. DG20 0+000 - 0+852; DJ16 0+000 - 0+559.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 4 cm. KR3, km. MOP Budzisko Wschód  PD Budzisko; rondo; MOP Budzisko Wschód Jezdnia L17; L18; L12; L15; L13; L14.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm. KR1, km. UTPU 7+801 – 8+165 L.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm. KR2, km. DG102015B.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 29 cm., km. S61 11+240 - 11+330 P; MKP-L01 pas włączania S61 19+130 - 19+410 L; WSZ-L02 S61 17+450 – 17+795 L; WSZ-L01 S61 16+500 - 16+875 P; WSZ-L04 S61 16+500 - 16+870 L.
 • Pobocza z kruszywa, km. DJ4A; DJ6; DJ4.
 • Umocnienie rowu faszyną, km. DG101620B 0+025 - 0+050 P; 0+450 - 0+485 P i L.
 • Humusowanie skarp, terenów płaskich i pasa rozdziału, km. 0+000 – 7+980; DP1160B; TG 16+900 - 17+100; TG 22+750 - 23+700.
 • Ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. S61 7+980 – 8+960 JL.
 • Uzupełnienie nasypu piaskiem pod pobocza, km. DJ4A; DJ6; DJ4.
 • Umocnienie rowu elementami betonowymi, km. DP1160B 0+230 - 0+280 L; 0+350 - 0+380 L.
 • Poprawki brukarskie (krawężnik kamienny 20x30), km. MBW L03; MBZ L07; L08; L09; L06.

3.  Roboty wykończeniowe:

 • Ogrodzenia trasy (słupki)  - wzdłuż trasy S61.
 • Ogrodzenia trasy (siatka) - wzdłuż trasy S61.
 • Bariery skrajne - wzdłuż trasy S61.

4.  Roboty mostowe:

 • PZGd-5A – Zasypka murów oporowych.
 • PZGd-5A – Montaż murów oporowych.
 • PZGd-5A - Fundament pod ekrany str. Suwałki - segment 1, 2, 3, 4 - II etap.
 • PZGd-5A - Montaż deski gzymsowej nad konstrukcjami.
 • WD-17 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • PZDs-18 - Schody skarpowe.
 • WS-21 - Zbrojenie ramy fundamentu pod ekrany.
 • WS-22 - Umocnienie sztywne.
 • PZDd-26 - Odtworzenie warstwy wiążącej zgodnie z Programem Naprawczym.
 • WD-27 – Hydrofobizacja.
 • WS-28 – Przeciwspadek.
 • WD-32 – Umocnienie podatne.
 • WD-32 – Hydrofobizacja.

5.  Roboty branżowe:

     Kanalizacja deszczowa

 • Regulacja kratek/włazów na MOP BUDZISKO ZACHÓD i WSCHÓD, km. 22+950.
 • Regulacja kratek/włazów na MKP, km. 19+800.

     Oświetlenie

 • Stawianie słupów oświetleniowych – DW651.
 • Montaż opraw oświetleniowych – DW651.
 • Stawianie fundamentów pod słupy oświetleniowe – MKP.
 • Montaż opraw oświetleniowych - MOP Budzisko Wschód.

     Kanał technologiczny

 • Od studni SKR-2 nr 143 – SKR-2 nr 158, km. 16+200 - 17+100.

     Przepusty

 • Umocnienia przepustów ekologicznych, km. 5+200 - 22+100.
 • Umocnienia przepustów drogowych, km. 5+000 - 18+000.

     Melioracje

 • Mel 1 – wykop + umocnienie rowu melioracyjnego, km. 1+500.
 • Mel 20 – wykop + umocnienie rowu melioracyjnego, km 14+000.

     Drenaż podłużny

 • Drenaż jezdni MOP B-Z L17, km. 23+110.

6.  Roboty kubaturowe:

 • Montaż wiat - MOP Budzisko Wschód.
 • Tapetowanie, malowanie - MOP Budzisko Wschód.
 • Wykonanie nawierzchni placu zabaw - MOP Budzisko Wschód.

7.  Ekrany akustyczne

 • Montaż belek podwalinowych – EP3-L i EP3-P.
 • Montaż belek podwalinowych – EP4-L i EP4-P.
 • Montaż belek podwalinowych – E4.
 • Montaż belek podwalinowych – E5.
 • Montaż słupów na kotwach - EP2-P.
 • Montaż słupów na kotwach - EP4-L i EP4-P.
 • Montaż słupów na kotwach – EP5-L i EP5-P.
 • Montaż słupów na kotwach – EP9-L i EP9-P.

8.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).