05.09.2022 – 11.09.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Wykop, km. Poprawki rowów; DG101632B (rowy); DG16 (rowy).
 • Nasyp, km. Zjazdy dróg DP; DG; DJ.
 • Nasyp - wypełnienie pod ekranami, km. PZDs-10; WS-11.
 • WUP, km. UTPU 16+750 - 17+000 str. prawa.
 • Pobocza z kruszywa za ekranami, km. PZDs-10; WS-11.
 • Pobocza gruntowe, km. UTPU.
 • Pobocza z kruszywa, km. DG11, DG101619B, DG10.
 • Uzupełnienie nasypu piaskiem pod pobocza, km. DG11, DG101619B, DG10.
 • Podbudowa z KŁSM, km. MOP BZ L15 w 1; MOP BZ P1; JZR.
 • Podbudowa zasadnicza 0/31,5, km. UTPU 15+900 - 16+560 str. P i L.
 • Podbudowa C8/10 gr.20 cm., km. MBZ L23 waga WGS/WGD.
 • Warstwa  podbudowy z betonu  asfaltowego AC 22 P gr. 7 cm. KR3, km. MOP Budzisko Zachód; MOP Budzisko Wschód JZR.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. KR1, km. UTPU.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm., KR3, km. MKP Szypliszki; MOP Budzisko Wschód L09, L10; MOP Budzisko Wschód JZR.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm. KR5, km. MKP Szypliszki; MOP Budzisko Wschód SO.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1 gr. 4 cm., km. UTPU.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA KR7 gr. 4 cm., km. S61 10+440 – 10+860.
 • Warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego Z1BITUM gr. 4cm, km. zjazdy DG101618B.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 29 cm., km. S61 0+000 – 0+275; S61 MKP; MOP B-W; MOP B-Z (Kliny uzupełniające).
 • Humusowanie skarp, terenów płaskich i pasa rozdziału, km. 0+000 – 7+980; 7+980 - 16+560; MOP BZ L17; L07.
 • Ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. S61 5+900 – 7+200 L.
 • Umocnienie rowu faszyną, km. DG7 0+208 - 0+220 P i L; DG6 0+055 - 0+760 P i L; DG5 0+080 - 0+100 P.
 • Rów szczelny, km. TG 10+620 - 10+693 P.
 • Krawężnik kamienny 20x30, km. MBZ L04 0+000 - 0+080 L.
 • Krawężnik betonowy 15x30 cm., km. DG18 0+000 - 0+460 L.
 • Umocnienie rowu elementami betonowymi, km. TG 14 0+060 - 0+105 P; 0+080 – 0+120 L.
 • Umocnienie rowów odparowujących, km. DG16.
 • Warstwa mrozoochronna, km. MOP BZ L15.
 • Wykonanie poboczy, km. TG 19+400 - 20+000; 22+100 - 22+400 P; 22+250 - 22+600 L.

3.  Roboty wykończeniowe:

 • Ogrodzenia trasy (słupki)  - wzdłuż trasy S61.
 • Ogrodzenia trasy (siatka) - wzdłuż trasy S61.
 • Bariery skrajne - wzdłuż trasy S61.
 • Bariery w pasie rozdziału – pas rozdziału wzdłuż trasy S61.
 • Słupki + znaki – S61 i drogi obsługujące.

4.  Roboty mostowe:

 • PZGd-5A – Zasypka murów oporowych.
 • PZGd-5A – Montaż murów oporowych.
 • PZGd-5A - Montaż deski gzymsowej nad konstrukcjami.
 • PZGd-5A –  P4 Beton wyrównawczy pod fundament ekranów skrzydło str. Budzisko.
 • PZGd-5A – P1; P4 Fundament pod ekrany skrzydła str. Suwałki - III etap.
 • PZGd-5A –  P4 Fundament pod ekrany skrzydło str. Budzisko – I etap.
 • PP-6 - Beton wyrównawczy ramy fundamentu JL.
 • PP-6 - Zbrojenie ramy fundamentu JL.
 • PZDs-10 – Obrukowanie kostką betonową.
 • PZDd-16 - Drenaż podłużny i poprzeczny otoczony żywicą.
 • PZDd-16 – Warstwa ścieralna z SMA.
 • WS-24 - Przeciwspadek na obiekcie.
 • WS-24 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • WD-25 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • PZDd-26 - Przeciwspadek na obiekcie.
 • PZDd-26 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • WD-27 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • WS-28 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • WS-28 - Hydrofobizacja i chlorki.
 • WD-32 – Prace wykończeniowe na obiekcie.

5.  Roboty branżowe:

     Kanalizacja deszczowa

 • KD181 - MOP BUDZISKO ZACHÓD.
 • Regulacja kratek i włazów - MOP BUDZISKO ZACHÓD.

     Oświetlenie

 • Montaż opraw oświetleniowych – WSZ.
 • Montaż opraw oświetleniowych – MKP1.
 • Układanie kabla oświetleniowego - MOP B-Z.

     Kanał technologiczny

 • Przewierty pod rury osłonowe – WSZ.

     Przepusty

 • Obruk kamienny na przepustach ekologicznych, km. 10+150 - 22+100.

Melioracje

 • Mel 12 – wykop + umocnienie rowu, km. 10+700.
 • Mel 13 – wykop + umocnienie rowu, km. 11+350.

     Zbiorniki

 • ZB 53.2 - wykop zbiornika, km. 23+450.

     Zasilanie

 • Układanie kabla zasilającego KSZR 14, km. 17+000.

     Drenaż

 • Budowa drenażu łącznica L13 - MOP BUDZISKO ZACHÓD.
 • Budowa drenażu łącznica L15 - MOP BUDZISKO ZACHÓD.

     KSZR

 • Montaż szaf przy pętlach indukcyjnych – WSP.

6.  Roboty kubaturowe:

 • Montaż wiat - MOP Budzisko Wschód/Zachód.

7.  Ekrany akustyczne

 • Montaż belek podwalinowych – E6.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP7-L.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych  - EP7-P.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP8-L.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych  - EP8-P.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych  - EP9-P.
 • Montaż wypełnień akustycznych – E15.
 • Montaż wypełnień akustycznych – E16.

8.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).