12.09.2022 – 18.09.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Wykop, km. 0+000 - 7+980 poprawka rowów.
 • Nasyp, km. zjazdy DG20.
 • Nasyp - wypełnienie pod ekranami, km. ED-9.
 • Nasyp - wypełnienie pod pobocza z kruszywa, km. 0+000 – 7+980.
 • WUP, km. zjazd ZB R53, DJ13.
 • Pobocza z kruszywa za ekranami, km. ED-9.
 • Pobocza gruntowe, km. UTPU.
 • Pobocza z kruszywa, km. 0+000 – 7+980.
 • Podbudowa z KŁSM, km. MOP BZ L06, zjazd ZB R53, UTPU 18+500 - 18+900. 
 • Podbudowa zasadnicza 0/31,5, km. UTPU 13+500 - 16+560 str. P i L.
 • Prace przygotowawcze pod ułożenie nawierzchni z betonu C35/45, km. 0+000 - 7+980.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 29 cm., km. S61 2+210 - 2+300 L PA; S61 MKP L-01; WSZ L-03 (Kliny uzupełniające); S61 23+150 - 23+955 L (MOB B-Z L01); S61 17+450 - 17+800 L (WSZ-L02); Zatoka MOP Budzisko Zachód.
 • Ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. S61 5+900 – 7+200 L i P; WSZ L03 0+336 - 0+440 P.
 • Umocnienie rowu elementami betonowymi, km. S61 17+060 - 17+105 P; S61 17+007 - 17+105 L; WSZ L01 0+215 - 0+232 P; WSZ L04 0+043 - 0+123 L.
 • Umocnienie dna rowu brukiem kamiennym, km. DJ16 0+167 - 0+272 P.
 • Odwodnienie do rowu, km. 17+230 - 17+425 L i P.
 • Humusowanie skarp, terenów płaskich i pasa rozdziału, km. 0+000 – 7+980; 15+000 - 16+560; WSZ l01, L04.
 • Warstwa  podbudowy z betonu  asfaltowego AC 22 P gr. 7 cm. KR3, km. MOP Budzisko Zachód; MOP Budzisko Wschód JZR.
 • Warstwa  podbudowy z betonu  asfaltowego AC 22 P gr. 12 cm. KR5, km. MOP Budzisko Zachód SO.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. KR1, km. UTPU.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm., KR3, km. MOP Budzisko Zachód. 
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm. KR5, km. MOP Budzisko Zachód SO.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1 gr. 4 cm., km. UTPU.

3.  Roboty wykończeniowe:

 • Ogrodzenia trasy (słupki)  - wzdłuż trasy S61.
 • Ogrodzenia trasy (siatka) - wzdłuż trasy S61.
 • Bariery skrajne - wzdłuż trasy S61.
 • Bariery w pasie rozdziału – pas rozdziału wzdłuż trasy S61.
 • Słupki + znaki – S61 i drogi obsługujące.
 • Oznakowanie poziome grubowarstwowe, km. 8+450 - 16+193 JP; 16+950 - 23+700 JP.
 • Montaż balustrady U11-a - Węzeł Szypliszki.

4.  Roboty mostowe:

 • PZGd-5A – P4 Fundament ekranów skrzydło str. Budzisko – II etap.
 • PZGd-5A –  P1 Beton wyrównawczy pod fundament ekranów skrzydło str. Budzisko.
 • PZGd-5A - Montaż deski gzymsowej.
 • PZGd-5A – Zasypka obiektu.
 • PP-6 - Beton wyrównawczy ramy fundamentu JL.
 • PP-6 - Zbrojenie ramy fundamentu JL.
 • WD-17 - Prace wykończeniowe.
 • WD-19 - Prace wykończeniowe.
 • WS-21 – Schody skarpowe JL.
 • WS-24 – Próbne obciążenie obiektu.
 • WS-24 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • WD-25 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • PZDd-26 - Próbne obciążenie obiektu.
 • PZDd-26 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • WD-27 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • WS-28 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • WD-32 – Próbne obciążenie obiektu.
 • WD-32 – Prace wykończeniowe na obiekcie.

5.  Roboty branżowe:

      Kanalizacja deszczowa

 • Kdv5, km. 22+800.
 • Regulacja kratek żeliwnych na wpustach deszczowych, km. DG18/S61 22+800.
 • KDz-3 - MOP BUDZISKO ZACHÓD.
 • KD194 - MOP BUDZISKO WSCHÓD.
 • KD207 - MOP BUDZISKO ZACHÓD.

Oświetlenie

 • Układanie kabla oświetleniowego -Budzisko Zachód.

     Przepusty

 • Obrukowanie przepustów drogowych.

Melioracje

 • Mel 9 – wykop + umocnienie rowu, km. 8+730.
 • Mel 12 – wykop + umocnienie rowu, km. 10+700.

     Zbiorniki

 • ZB 53.2 - wykop zbiornika, km. 23+450.

     Zasilanie

 • Montaż złącz kablowych KSZR 7, km. 0+550 – 1+100.

     KSZR

 • Montaż szaf przy pętlach indukcyjnych – WSP.

6.  Roboty kubaturowe:

 • Regulacja stolarki okiennej i drzwiowej - MOP Budzisko Wschód/Zachód.
 • Prace wykończeniowe - Uzupełnianie silikonów - MOP Budzisko Wschód/Zachód.
 • Dostawa i montaż stołów i ławek - MOP Budzisko Wschód/Zachód.

7.  Ekrany akustyczne

 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP4-L.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP4-P.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP2-L.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP2-P.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP3-L.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP3-P.
 • Montaż wypełnień akustycznych – E3.
 • Montaż wypełnień akustycznych – E4.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP5-L.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP5-P.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP6-L.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP6-P.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych  - EP9-l.
 • Montaż wypełnień akustycznych – E10.
 • Montaż wypełnień akustycznych – E11.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP11-L.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP11-P.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP10-L.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP10-P.

8.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).