19.09.2022 – 25.09.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Wykop, km. 0+000 - 7+980 poprawka rowów.
 • Nasyp - wypełnienie pod pobocza z kruszywa, km. 0+000 – 7+980.
 • WUP, km. UTPU 20+400 - 20+500 L; WSZ L01 0+300 - 0+390.
 • Pobocza z kruszywa, km. 0+000 – 7+980.
 • Pobocza gruntowe, km. UTPU.
 • Podbudowa z KŁSM, km. UTPU 20+400 - 20+500 L; WSZ L01 0+300 - 0+390; MOP BZ P2; DG20 zjazdy. 
 • Prace przygotowawcze pod ułożenie nawierzchni z betonu C35/45, km. 0+000 - 7+980.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 29 cm., km. S61 2+210 - 2+300 P; S61 PA 4+950 – 5+040 L; MOP B-Z L-01 (S61 23+150 - 23+420 P); WSZ-L02 (S61 17+450 - 17+800 L); WSZ-L01 (S61 16+520 - 16+875 P).
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 25 cm., km. MOP Żubryn Wschód, MOP Żubryn Zachód – Zatoki.
 • Ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. S61 5+900 – 7+200 L i P; WSZ L03 0+336 - 0+440 P.
 • Ściek typu mulda, km. TG WA 13+710 str. L.
 • Umocnienie rowu elementami betonowymi, km. DG11; TG 8+010 – 8+065 L; PD Budzisko 0+151 – 0+256 P; 0+437 – 0+470 L.
 • Krawężnik betonowy 15x30, km. DG166405B I i II.
 • Krawężnik kamienny 20x30 na ławie z betonu C12/15, km. MBZ L15 0+000 - 0+300 JL i JP.
 • Odwodnienie do rowu wraz z umocnieniem, km. TG 16+000 - 16+300 P i L.
 • Humusowanie skarp, terenów płaskich i pasa rozdziału, km. 0+000 – 7+980; 15+000 - 16+560; WSZ L01; L04; DG14; DG15.
 • Umocnienie rowów odparowujących, km. RRO 49.1; RRO 50.2.
 • Odmulanie rowów, km. TG 21+900 - 22+700 P.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. KR1, km. UTPU; DG17.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm. KR2, km. DJ9A; DG18.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1 gr. 4 cm., km. UTPU; DG4 – zjazdy; DG12; DG13 - zjazdy.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1, 2 gr. 4 cm., km. DG17; DG18.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR2 gr. 4 cm., km. DJ9A.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR3 gr. 4 cm., km. MKP Szypliszki.
 • Warstwa ścieralna SMA KR5 gr. 4 cm., km. MKP Szypliszki.

3.  Roboty wykończeniowe:

 • Ogrodzenia trasy (słupki)  - wzdłuż trasy S61.
 • Ogrodzenia trasy (siatka) - wzdłuż trasy S61.
 • Bariery skrajne - wzdłuż trasy S61.
 • Bariery w pasie rozdziału – pas rozdziału wzdłuż trasy S61.
 • Oznakowanie poziome grubowarstwowe, km. 19+950 - 22+000 JP; 0+400 - 1+300; 0+400 - 1+300 JP; 20+200 - 22+200 JL.

4.  Roboty mostowe:

 • ED-3 - Drenaż z kruszywa otoczonego żywicą.
 • PZGd-5A - Montaż deski gzymsowej.
 • PZGd-5A – P4 Fundament ekranów skrzydło str. Budzisko – III etap.
 • PZGd-5A – P1 Fundament ekranów skrzydło str. Budzisko – I etap.
 • PZGd-5A – P1 Fundament ekranów skrzydło str. Budzisko – II etap.
 • PP-6 - Zbrojenie ramy fundamentu JL.
 • PP-6 – Rama fundamentu.
 • WD-16A - Prace wykończeniowe.
 • WD-17 - Prace wykończeniowe.
 • WS-21 – Schody skarpowe.
 • WS-24 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • WD-25 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • PZDd-26 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • WD-27 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • WS-28 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • WS-30 -  Ułożenie ścieku skarpowego.
 • PZDd-31 - Ułożenie ścieku skarpowego.
 • WD-32 – Prace wykończeniowe na obiekcie.

5.  Roboty branżowe:

     Kanalizacja deszczowa

 • KD194 – kontynuacja - MOP BUDZISKO WSCHÓD.
 • KD207 – kontynuacja - MOP BUDZISKO ZACHÓD.
 • Regulacja studzienek w pasie rozdziału.
 • Montaż piaskowników.

Oświetlenie

 • Układanie kabla oświetleniowego, km. 23+600.
 • Montaż naświetlaczy pod obiektem – WS-24.

     Przepusty drogowe

 • Obrukowanie przepustów drogowych.

     Zbiorniki

 • ZB 53.1 – Budowa drenażu opaskowego, km. 23+250.
 • ZB 53.2 - wykop zbiornika, km. 23+450.

     Zasilanie

 • Układanie kabla zasilającego, km. 22+650.

     Kanał technologiczny

 • KT przy zbiorniku 24, km. 10+600 – 11+300.

6.  Roboty kubaturowe:

 • Prace porządkowe i wykończeniowe - MOP Budzisko Wschód/Zachód.

7.  Ekrany akustyczne

 • Montaż wypełnień akustycznych – E4.
 • Montaż panela drzwiowego – EP4-L.
 • Montaż panela drzwiowego – EP4-P.
 • Montaż wypełnień akustycznych – E5.
 • Montaż panela drzwiowego – EP10L.
 • Montaż panela drzwiowego – EP10P.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP12-L.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP12-P.
 • Montaż wypełnień akustycznych – E14.

8.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).