01.09.2022 – 30.09.2022 r.

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał następujące prace projektowe:

1.  Projekt Wykonawczy:

 • Przygotowanie bieżących Kart Nadzoru Autorskiego.

2.  Projekty tymczasowej organizacji ruchu:

 • PTOR - Tymczasowe oznakowanie robót na drodze powiatowej nr 1154B - obiekt WD-7. Złożony 07.09.2022 r..
 • PTOR - tymczasowe oznakowanie wyjazdów z budowy w obrębie obiektu WD-25. Złożony 07.09.2022 r.
 • PTOR - tymczasowe oznakowanie wyjazdów z budowy w obrębie obiektu WD-16a. Złożony 07.09.2022 r.

3.  Projekt Budowlany:

 • W dniu 16.08.2021 została wydana zamienna decyzja ZRID 9/2021 przez Wojewodę Podlaskiego, która stała się ostateczna 22.09.2021r., w związku z czym Wykonawca zwrócił pisemnie do Inżyniera o zmianę statusu Projektu Budowlanego. Został on zaakceptowany.

 

W okresie sprawozdawczym wykonywane były następujące prace:

1.  Roboty przygotowawcze:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy – tyczenia związane z wykonaniem planowanych robót drogowych, mostowych i branżowych, wykonanie inwentaryzacji zrealizowanych robót drogowych, mostowych i branżowych.

2.  Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. zjazdy dróg DP; DG; DJ; zjazdy DG20.
 • Nasyp - wypełnienie pod pobocza z kruszywa, km. 0+000 - 7+980.
 • Nasyp - wypełnienie pod ekranami, km. ED-9; PZDs-10; WS-11.
 • Wykop, km. S61 0+000 – 7+980; zjazdy dróg DP; DG; DJ; rowy; DJ16 (rowy, zjazdy); WSZ L02, L03 (osmulanie); DG18 (odmulanie); DG 101632B (rowy), DG16 (rowy).
 • GWN, km. DG166504B I II.
 • WUP, km. UTPU 16+750 - 17+000 str. P; zjazd ZB R53; DJ13; UTPU 20+400 - 20+500 L; WSZ L01 0+300 - 0+390; Rondo MOP BZ.
 • Warstwa mrozoochronna, km. MOP BZ; L15.
 • Podbudowa zasadnicza CNR gr.10 cm., km. MBZ L17-L21 wyspa dzieląca.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM na UTPU, km. 7+980 - 16+560.
 • Podbudowa z KŁSM, km. UTPU 16+560 - 16+720; 16+720 - 17+100; MOP BZ L15 w1; MOP BZP1; JZR; UTPU 20+400 - 20+500 L; WSZ L01 0+300 - 0+390; MOP BZ P2; DG20 zjazdy.
 • Podbudowa zasadnicza 0/31,5, km. DG166504B cz. I, II.
 • Podbudowa C8/10 gr.20 cm., km. MBZ L23 waga WGS/WGD; rondo.
 • Warstwa  podbudowy z betonu  asfaltowego AC 22 P W gr. 7 cm. KR3, km. MOP Budzisko Zachód; MOP Budzisko Wschód; MKP Szypliszki.
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 12 cm. KR5, km. MOP Budzisko Zachód; MKP Szypliszki.
 • Warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. KR1, km. UTPU; DG17.
 • Warstwa  wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm. KR7, km. S61 km 10+440 - 10+548 JL.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm. KR2, km. DJ9A; DG18.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8cm.  KR5, km. MKP Szypliszki; MOP Budzisko Wschód; MOP Budzisko Zachód.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. KR3, km. MKP Szypliszki; MOP Budzisko Wschód; MOP Budzisko Zachód.
 • Warstwa ścieralna z mieszanki grysowo - mastyksowej (SMA) gr. 4 cm. KR7, km. S61 1+527 - 1+725; 5+675 - 6+120; S61 23+958 - 24+157 JL.
 • Warstwa ścieralna z mieszanki grysowo - mastyksowej (SMA) gr. 4 cm. KR5, km. MKP Szypliszki; MOP Budzisko Wschód.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm. KR1, km. DG4 – zjazdy; UTPU; DG12; DG13 – zjazdy.
 • Warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm. KR2, km. DJ9A.
 • Warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm. KR1, 2, km. DG17; DG18.
 • Warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm. KR3, km. MKP Szypliszki; MOP Budzisko Wschód.
 • Warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego Z1BITUM gr. 4cm. zjazdy DG101618B; CPR Węzeł Szypliszki; zjazdy publiczne DW651.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA gr. 4cm. KR7, km. S61 10+440 - 10+860.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 29 cm., km.  S61 1+725 - 5+120 L; S61 0+000 – 0+275 P; S61 1+725 – 5+675 P; MOP BZ L-01 (S61 23+150 - 23+955 L); WSZ L-02 (S61 17+450 - 17+800 L); WSZ L-01 (S61 16+500 - 16+875 P); WSZ (L-04 16+470 - 16+870 L).
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 25 cm., km. MŻW - stanowisko wagowe; MŻZ - stanowisko wagowe; MBW – zatoka; MBW (WGS+WGD) - stanowisko wagowe; MBZ – zatoka; MBZ (WGS+WGD) - stanowisko wagowe; MKP Szypliszki - stanowisko wagowe; MKP Szypliszki - stanowisko wagowe.
 • Umocnienie poboczy warstwą kruszywa, km. S61 0+000 – 7+980.
 • Pobocza gruntowe, km. UTPU.
 • Pobocza z kruszywa za ekranami, km. ED-9.
 • Pobocza z kruszywa, km. 0+000 - 7+980.
 • Pobocza utwardzone z KŁSM, km. 7+980 - 16+560; DG11; DG 101619B.
 • Wykonanie poboczy, km. DG20; DJ16; TG 19+400 - 20+000; 22+100 - 22+400 P; 22+250 - 22+600 L.
 • Humusowanie skarp i terenów płaskich, km. 0+000 - 7+980; 7+980 - 16+560; DJ16; MOP BZ P1 (teren płaski); WSZ L01; L04.
 • Roboty brukarskie - Ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. S61 3+000 - 7+980; MKP Szypliszki JZR 0+000 - 0+086 P; WSZ L03 0+336 - 0+440 P.
 • Obróbka włazów przy ścieku trójkątnym na ławie z betonu C12/15, km. S61 1+700 - 4+200 L i P.
 • Obróbka wpustów przy ścieku trójkątnym betonem C35/45, km. S61 17+000 - 19+000 LP; 19+000 - 21+800 P.
 • Umocnienie rowu elementami betonowymi, km. S61 0+000 - 7+980; DG11 0+250 - 0+535 P i L; TG 8+010 - 8+065 L; TG 16+040 - 16+320 P i L; DG18 0+074 - 0+120 L; 0+350 - 0+410 L; DG14 0+060 - 0+105P; 0+080 - 0+120 L; PD Budzisko 0+040 - 0+090 L; 0+151 - 0+256 P; 0+437 - 0+470 L; 0+470 - 0+510 L.
 • Umocnienie dna rowu elementami betonowymi, km. S61 17+060 - 17+105 P; S61 17+007-17+105 L; WSZ L01 0+215 - 0+232 P; WSZ L04 0+043 - 0+123 L; PD Budzisko 0+151 - 0+256 P; 0+437 - 0+470 L.
 • Umocnienie dna rowu brukiem kamiennym, km. DJ 16 0+167 - 0+272 P; S61 22+040 - 22+083 P.
 • Uzupełnienie nasypu pod pobocza, km. 7+980 - 16+560; DG11; DG101619B.
 • Krawężnik betonowy 15x30 na ławie z betonu C12/15, km. DG166504B I, II; DG18 0+002 - 0+034 L; 0+057 - 0+339 L; 0+352 - 0+460 L.
 • Krawężnik kamienny 20x30 na ławie z betonu C12/15, km. MBZ L02A; L15; L13; L14; rondo MBZ.
 • Opornik 12x25, km. 17+360 - 17+377 JL Strona prawa.
 • Obrzeże betonowe 8x30, km. MBZ L15 0+200 - 0+350 L.
 • Poprawki brukarskie przed MMA, km. CPR DW651; 19+160 L; 20+450 P.
 • Odwodnienie do rowu wraz z umocnieniem dna, km. DG11 0+045 - 0+490 P i L; TG 16+000 - 16+560 P i L.
 • Odwodnienie do rowu, km. S61 17+200 - 22+000 L P.
 • Umocnienie rowu faszyną, km. DG5; DG6; DG7.
 • Rów szczelny, km. TG 16+010 - 16+093 P i L.
 • Umocnienie rowu brukiem, km. DG11 0+220 - 0+270 str. P i L.
 • Ściek typu mulda, km. TG WA 13+710 str. L.
 • Umocnienie rowów odparowujących, km. DG16; RRO 49.1; RRO 50.2; RR 54.1; RR 50; RRO 49.2.
 • Odmulanie rowów, km. TG 21+900 - 22+700 P; TG 22+800 - 23+150 L; 21+200 - 21+800 L i P.

3.  Ekrany akustyczne:

 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP1-L i EP1-P.
 • Montaż panela drzwiowego – EP1-L i EP1-P.
 • Montaż wypełnień akustycznych – E2.
 • Montaż słupów na kotwach – EP2-L i EP2-P.
 • Montaż belek podwalinowych - EP2-L i EP2-P.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP2-L i EP2-P.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP2-L.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP2-P.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP3-L.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP3-P.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP3-L i EP3-P.
 • Montaż wypełnień akustycznych – E3.
 • Montaż słupów na kotwach - E3.
 • Montaż belek podwalinowych – E3.
 • Montaż wypełnień akustycznych – E4.
 • Montaż słupów na kotwach – E4.
 • Montaż belek podwalinowych – E4.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP4-L.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP4-P.
 • Montaż panela drzwiowego – EP4-L.
 • Montaż panela drzwiowego – EP4-P.
 • Montaż słupów na kotwach – PZGd-5A-1 i PZGd-5A-2.
 • Montaż wypełnień akustycznych – E5.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP5-L.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP5-P.
 • Montaż panela drzwiowego – EP5-L i EP5-P.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP6-L.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP6-P.
 • Montaż panela drzwiowego – EP6-L i EP6-P.
 • Montaż belek podwalinowych – E6.
 • Montaż wypełnień akustycznych – E6.
 • Montaż panela drzwiowego – EP7-L i EP7-P.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP7-L.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych  - EP7-P.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP8-L.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych  - EP8-P.
 • Montaż panela drzwiowego – EP8-L i EP8-P.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych - EP9-P.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych - EP9-L.
 • Montaż panela drzwiowego – EP9-L i EP9-P.
 • Montaż słupów na kotwach – EP9-L i EP9-P.
 • Montaż wypełnień akustycznych – E10.
 • Montaż wypełnień akustycznych – E11.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP10-L.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP10-P.
 • Montaż panela drzwiowego – EP10-L.
 • Montaż panela drzwiowego – EP10-P.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP11-L.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP11-P.
 • Montaż belek podwalinowych – EP11-L i EP11-P.
 • Montaż słupów na kotwach - EP11-L i EP11-P.
 • Montaż panela drzwiowego – EP11-L i EP11-P.
 • Montaż panela drzwiowego – EP12-L i EP12-P.
 • Montaż belek podwalinowych – EP12-L i EP12-P.
 • Montaż słupów na kotwach - EP12-L i EP12-P.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP12-L.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP12-P.
 • Montaż wypełnień akustycznych – E14.
 • Montaż wypełnień akustycznych – E15.
 • Montaż wypełnień akustycznych – E16.

4 .  Roboty wykończeniowe:

 • Bariery drogowe skrajne – S61 i pozostałe drogi.
 • Ogrodzenia trasy (słupki)  - wzdłuż trasy S61.
 • Ogrodzenia trasy (siatka) - wzdłuż trasy S61.
 • Bariery w pasie rozdziału – S61.
 • Oznakowanie poziome – S61.
 • Montaż znaków oznakowania pionowego wraz ze słupkami – S61
 • Montaż U-11a – S61.

5.  Roboty mostowe:

 • ED-3

-  Montaż siatki zabezpieczającej prześwity pomiędzy ustrojami.

 • WS-4

-  Zbrojenie fundamentu pod ekrany.

-  Powłoka odporna na chlorki.

 • PZGd-5A

-  Montaż murów oporowych.

-  Zasypka murów oporowych.

-  Montaż deski gzymsowej.

-  Beton fundamentów ekranów przeciwolśnieniowych.

-  Nawierzchnia z żywic gzymsu murów oporowych (2 z 3 warstw str. Suwałki).

 • PP-6

-  Zbrojenie fundamentu pod ekrany.

-  Fundament pod ekrany.

-  Montaż schodów skarpowych.

-  Montaż ścieku skarpowego.

 • WD-8

-  Montaż stałego punktu wysokościowego.

 • PZDs-10

-  Montaż ścieku skarpowego.

 • WS-11

-  Montaż ścieku skarpowego.

-  Montaż balustrad schodów skarpowych – JP.

 • WS-12

-  Ściek skarpowy.

 • PZDd-13

-  Ściek skarpowy.

 • WS-15

-  Ściek skarpowy.

 • PZDd-16

-  Drenaż z geowłókniny i grysu obtoczonego żywicą.

-  Osadzenie wpustów.

-  Warstwa ścieralna nawierzchni.

-  Montaż siatki zabezpieczającej prześwity pomiędzy ustrojami.

-  Montaż bariery w pasie rozdziału.

 • WD-16A

-  Montaż stałego punktu wysokościowego.

 • PZDs-18

-  Montaż ścieku skarpowego.

 • WS-21

-  Umocnienie podatne – JL.

-  Montaż schodów skarpowych.

-  Umocnienie sztywne – JL.

 • WS-24

-  Warstwa ścieralna.

-  Przeciwspadek.

 • PZDd-29

-  Balustrady skarpowe.

 • WS-30

-  Korytka trapezowe.

 • WD-33

-  Balustrady skarpowe.

6.  Roboty branżowe:

       Melioracje

 • Mel 9 – wykop + umocnienie rowu, km. 8+730.
 • Mel 17 – wykop + umocnienie rowu, km. 12+800.
 • Mel 33 – wykop + umocnienie rowu, km. 19+900.

     Oświetlenie

 • Stawianie fundamentów oraz słupów oświetleniowych – MKP1.
 • Układanie kabla oświetleniowego -Budzisko Zachód.
 • Montaż opraw oświetleniowych – Budzisko.

     Zasilanie

 • KSZR14 - Układanie kabla zasilającego, km. 16+900 - 17+100.
 • KSZR17 - Układanie kabla zasilającego, km. 23+700 - 24+000.

     Kanał technologiczny

 • Od studni 207 do 213, km. 22+300 – 22+850.
 • Od studni 096 do 102, km. 10+600 – 11+450.

Kanalizacja deszczowa

 • KD198 - MOP BUDZISKO ZACHÓD.
 • KD179 - MOP BUDZISKO ZACHÓD.
 • KDz-1 - MOP BUDZISKO ZACHÓD.
 • KD170 - MOP BUDZISKO ZACHÓD.
 • KD181 - MOP BUDZISKO ZACHÓD.
 • Regulacja kratek i włazów – S61; MOP-BZ; MOP.

     Zbiorniki

 • ZB 53.2 - wykop zbiornika, km. 23+437 L.
 • ZB 53.2 - umocnienie zbiornika, km. 23+437 L.

     Drenaż podłużny

 • Budowa drenażu łącznica L13 - MOP BUDZISKO ZACHÓD.
 • Budowa drenażu łącznica L15 - MOP BUDZISKO ZACHÓD.

     Przepusty ekologiczne i drogowe

 • Umocnienia przy przepustach ekologicznych – S61.
 • Umocnienia przy przepustach drogowych – S61.

7.  Roboty kubaturowe:

 • Dostawa i montaż wiat, ławek, stołów - MOP Budzisko Wschód/Zachód.