17.10.2022 – 23.10.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Wykop, km. 0+000 - 7+980 poprawka rowów.
 • WUP, km. MOP BZ L02A 0+400 - 0+530.
 • GWN, km. DJ12.
 • Warstwa mrozoochronna, km. DJ13; zjazd publiczny 0+000 - 0+179,53 Aleksandrówka; zjazd indywidualny DG101632B 0+042.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM na UTPU, km. TG 10+700 – 11+450.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 29 cm., km. MŻZ S61 7+875 - 8+135 L; MŻZ S61 6+965 - 7+320 L; S61 7+150 - 7+240 P PA; MŻW S61 6+945 - 7+280 P; WSZ L01, L04 (Kliny uzupełniające).
 • Nawierzchnia z kostki betonowej 8cm, km. MBZ L13; L15 0+180 - 0+325 L.
 • Humusowanie skarp, terenów płaskich i pasa rozdziału, km. 0+000 - 7+980; TG 7+980 – 16+560; TG 18+500 – 19+400 L; 19+000 – 19+800 P.
 • Umocnienie rowu faszyną, km. DJ8 0+980 - 1+115 P; 1+017 - 1+115 L.
 • Odmulanie rowów, km. TG 19+000 – 19+500 L; 23+400 – 23+700 L; 20+100 – 20+800 L.
 • Odwodnienie do rowu wraz z umocnieniem, km. TG 10+600 - 13+800 P i L; DJ9.
 • Obrzeże betonowe 8x30 - MBW budynki sanitarne.
 • Ułożenie ścieku trójkątnego na ławie z betonu C12/15 wraz z obróbką włazów, km. S61 2+500 – 4+000.
 • Ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. S61 16+559 – 16+765 L; WSZ L01 0+000 – 0+120 P.
 • Ściek typu mulda, km. TG str. P WA 13+680.
 • Profilowanie skarp, km. MOP BZ L02A.
 • Pobocza z kruszywa łamanego, km. 0+000 – 7+980.
 • Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P gr.7 cm. KR3, km. MOP Budzisko Zachód rondo; Wschód L07, L11.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. KR1, km. UTPU.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm. KR1, km. UTPU.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. KR3, km. MOP Budzisko Zachód rondo, L14.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm. KR2, km. Przejazd drogowy Budzisko.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm. KR1, km. DJ5A, UTPU.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm. KR2, km. DG166504B; WA 13+680 str. P.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm. – zjazdy indywidualne.

3.  Roboty wykończeniowe:

 • Ogrodzenia trasy (słupki)  - wzdłuż trasy S61.
 • Ogrodzenia trasy (siatka) - wzdłuż trasy S61.
 • Oznakowanie poziome - 1+700 - 6+200 JL; 22+800 - 24+300 JL.
 • Bariery skrajne - wzdłuż trasy S61.
 • Bariery w pasie rozdziału - wzdłuż trasy S61.
 • Montaż tablic na konstrukcjach wsporczych oznakowania pionowego - wzdłuż trasy S61.
 • Montaż U-19 na barierach skrajnych - wzdłuż trasy S61.

4.  Roboty mostowe:

 • Sekcja I – Prace porządkowe i wykończeniowe.
 • WS-12 – Wykop pod ramę ekranu.
 • WS-12 - Beton podkładowy pod ramę ekranu.
 • WS-12 - Zbrojenie ramy ekranu.
 • PZDd-16 - Prace wykończeniowe.
 • PZDs-20 - Prace wykończeniowe.
 • WS-21 - Prace wykończeniowe.
 • WS-24 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • PZDd-26 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • WS-28 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • PZDd-29 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • WS-30 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • PZDs-31 - Prace wykończeniowe na obiekcie.

5.  Roboty branżowe:

     Zbiorniki

 • ZB5 – umocnienie, km. 2+500.
 • ZB20 – umocnienie zbiornika, km. 8+850.

     Melioracje

 • Mel3 – rzeka Kamionka - umocnienie rowu, km. 2+950.
 • Mel13 – wykop i umocnienie, km. 11+420.

     Oświetlenie

 • Montaż opraw oświetleniowych – MOP BUDZISKO ZACHÓD.
 • Montaż opraw oświetleniowych – MKP.

     Kanalizacja deszczowa

 • KDr-1, km. DJ13.
 • Regulacja włazów, kratek żeliwnych – S61.

6.  Roboty kubaturowe:

 • Prace porządkowe i wykończeniowe.

7.  Ekrany akustyczne

 • Nie wykonywano żadnych prac.

8.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).