Październik 2022 r.

Analizując postęp prac pod kątem finansowym w stosunku do Programu, Inżynier wskazuje, że zgodnie z Programem dla etapu robót rew. 11 Wykonawca na koniec miesiąca wrzesień 2022 r. założył osiągnięcie przerobu w wysokości 768 733 369,48 PLN netto, co stanowi 91,11 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Z wystawionych przez Inżyniera Przejściowych Świadectw Płatności, obejmujących wykonane roboty do końca miesiąca września 2022 r. wynika, że na dzień 30.09.2022 r. Wykonawca osiągnął przerób w wysokości 741 155 409,42 PLN netto, co stanowi 87,83 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Inżynier informuje, iż osiągnięty przez Wykonawcę przerób obejmuje Polecenie Zmiany nr 3 w kwocie 10 467 575,74 zł netto, roboty dodatkowe w postaci zabezpieczenia prześwitów obiektów inżynierskich (wprowadzone na Kontrakt Aneksem nr 1 z dn. 29.07.2021 r.) o wartości 129 853,58 zł netto oraz waloryzację w kwocie 32 602 765,91 zł, nie obejmuje natomiast wartości wykonanej nawierzchni betonowej w kwocie 55 508 396,33 zł netto i przynależnej do wykonania nawierzchni waloryzacji w kwocie 11 932 020,33 zł netto (wartość nawierzchni betonowej i waloryzacji związanej z wartością nawierzchni betonowej wnioskowana w Przejściowym Świadectwie Płatności nr 35). W opinii Inżyniera dla celów porównawczych faktycznego zaawansowania finansowego Robót w stosunku do Programu rew. 11, należałoby od przerobu z PŚP nr 35 odjąć wartość Polecenia Zmiany nr 3, zabezpieczenia prześwitów na obiektach inżynierskich i waloryzacji oraz dodać wartość wykonanej nawierzchni betonowej. W tym przypadku zaawansowanie finansowe na koniec października 2022 r. wynosiłoby 753 463 610,52 zł netto, co stanowiłoby 89,3 % ZKK, czyli byłoby mniejsze o około 15,27 mln zł netto w stosunku do zbiorczego zestawienia wartości przerobów ujętego z Programie rew. 11.

            Reasumując przedstawione informacje, na koniec miesiąca października 2022 r. realizacja Robót ulega nieznacznemu opóźnieniu w stosunku do założeń przyjętych w Programie rew. 11 (w porównaniu do Programu rew. 06, opóźnienie w realizacji Robót wynosiłoby około 4 miesiące).

         W związku z opóźnieniem w wydaniu pozwoleń wodnoprawnych i zamiennej decyzji ZRID termin realizacji Kontraktu uległ przedłużeniu do dnia 07.04.2023 r. (Aneks nr 2 z dn. 04.08.2022 r.). Przedłużenie terminu Czasu na Ukończenie może jeszcze ulec zmianie w wyniku rozpatrzenia wszystkich roszczeń związanych z wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz opóźnień w dostawie kruszyw do produkcji mieszanki betonowej do nawierzchni

Inżynier wskazuje, że Wykonawca spłacił całość I raty zaliczki w wysokości 33 749 483,64 PLN netto. Do końca okresu sprawozdawczego Wykonawca nie wystąpił o II ratę zaliczki.