01.02.2023 – 28.02.2023 r.

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał następujące prace projektowe:

1.  Projekt Wykonawczy:

 • Przygotowanie bieżących Kart Nadzoru Autorskiego.

 2.  Projekt Budowlany:

 • W dniu 16.08.2021 została wydana zamienna decyzja ZRID 9/2021 przez Wojewodę Podlaskiego, która stała się ostateczna 22.09.2021r., w związku z czym Wykonawca zwrócił pisemnie do Inżyniera o zmianę statusu Projektu Budowlanego. Został on zaakceptowany.

 

W okresie sprawozdawczym wykonywane były następujące prace:

1.  Roboty przygotowawcze:

 • Obsługa geodezyjna budowy – tyczenia związane z wykonaniem planowanych robót drogowych, mostowych i branżowych, wykonanie inwentaryzacji zrealizowanych robót drogowych, mostowych i branżowych.

2.  Roboty drogowe:

 • Sekcja I

     - Utrzymanie wprowadzonych TOR, km. 0+000 – 7+980.

     - Prace porządkowe i wykończeniowe, km. 0+000 – 7+980.

 - Uszczelnienie nawierzchni betonowej (ścieki).

 • Sekcja II

     - Utrzymanie wprowadzonych TOR, km. 7+980 – 16+560.

    - Prace porządkowe i wykończeniowe, km. 7+980 – 16+560.

    - Uszczelnienie nawierzchni betonowej (ścieki), km. 7+980 – 16+560.

 • Sekcja III

- Utrzymanie wprowadzonych TOR, km. 16+560 – 24+160,73.

- Prace porządkowe i wykończeniowe, km. 16+560 – 24+160,73.

- Uszczelnienie nawierzchni betonowej (ścieki), km. 16+560 – 24+160,73.

- Zasypywanie wykopu po objeździe przy obiekcie WD-32, km. 22+700 str. lewa.

- Wykonanie rowu – DG18 0+440 – 0+462 P.

- Wykonanie wykopu UTPU, km. TG 22+730 – 22+750 L.

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5, km. UTPU TG 22+700 – 22+780 L; JZR 22+700 – 22+800; Zjazd DG18 0+346 L.

- Nawierzchnia z kostki betonowej – chodnik – MOP BZ L04 0+590 – 0+660.    

3.  Ekrany akustyczne:

 • Brak prac.

4.  Roboty wykończeniowe:

 • Roboty wykończeniowe na ogrodzeniach – S61.
 • Wymiana ogrodzeń tymczasowych na zbiornikach retencyjnych – S61.

5.  Roboty mostowe:

 • Sekcja I, km. 0+000 – 7+980

     -  Brak prac.

 • Sekcja II, km. 7+980 – 16+560

      -  Brak prac.

 • Sekcja III, km. 16+560 – 24+160,73

      -  Brak prac.

6.  Roboty branżowe:

 • Kalibracja wag dla IDT – 23+300.
 • Montaż włazów i kratek – S61.
 • Naprawa obruków na przepustach drogowych – S61.
 • Naprawa obruków na przepustach ekologicznych – S61.
 • Obruki wylotów w zbiornikach retencyjnych – S61.
 • Odmulanie zbiorników – S61.
 • Odmulanie przepustów – S61.
 • SZR – przeprowadzenie testów AI/SAT – S61.

7.  Roboty kubaturowe:

 • Brak prac.

8.  Prace projektowe:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).