11.04.2022 – 17.04.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. 2+910 – 2+980 L i P (W2); 2+900 – 2+980 L i P (W2); DG 11 0+100 - 0+200 (W1); DG 11 W2; PD WD 33 W3; 23+600 – 23+850 JL W2.
 • Nasyp (pobocza), km. S61 19+100 – 20+200 JP.
 • Wykop, km. 3+000 – 3+340 L i P; 15+900 – 16+100; DG 101632B; S61 23+800 – 24+160 JL; MOP B-Z L02; L03; L16; L17; L18; L19; L20.
 • GWN, km. DG 101621B 0+000 – 0+080; MKP; MOP B-W L08; L09.
 • WUP, km. DG 14 0+000 – 0+160 +zjazd indywidualny.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM, km. DG 101621B 0+000 – 0+080; MOP B-W L07.
 • Podbudowa pomocnicza CNR, km. 3+150 – 3+400 L i P; 8+110 – 8+230 JL i JP.
 • Rowy szczelne, km. S61 10+474 – 10+854 P i L; 15+673 – 15+880 P i L.
 • Warstwa mrozoochronna, km. S61 23+010 – 23+175 JL.
 • Roboty brukarskie – odwodnienie do rowu, km. S61 2+400 – 4+150.
 • Odwodnienie do rowu wraz z umocnieniem dna rowu, km. S61 14+500 – 15+850 P i L.
 • Roboty brukarskie - ściek trójkątny, km. S61 5+750 – 5+850 P.
 • Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm. km. MBW wyspa L3-L06; MBW L03 0+000 - 0+150; 0+200 – 0+240.
 • Humusowanie skarp i terenów płaskich, km. 0+000 – 7+980; 7+980 – 16+560.
 • Ogrodzenie drogi S61 z siatki metalowej h=2,4m - S61 18+600 – 19+600 str. L; S61 20+450 – 22+400 str. L.
 • Obróbka wpustów deszczowych, km. S61 18+750 – 18+898 L; 18+942 – 19+170 P.

3.  Roboty mostowe:

 • WS-2 – Montaż bariery w pasie rozdziału.
 • ED-3 – Beton niszy dylatacyjnej P1.
 • ED-3 – Izolacja cienka płyt przejściowych.
 • ED-3 – Izolacja gruba pod kapami chodnikowymi.
 • ED-3 – Zbrojenie kap chodnikowych.
 • PZGd-5A – Montaż konstrukcji stalowej K1.
 • ED-9 – Nawierzchnia z żywic na kapach chodnikowych.
 • WD-17 – Nawierzchnia z żywicy na kapach – 1 warstwa.
 • WS-22 – Montaż krawężnika.
 • WS-22 – Montaż desek gzymsowych.
 • WS-22 – Izolacja gruba na ściankach zaplecznych.
 • WS-22 – Zbrojenie kap chodnikowych.
 • WS-22 – Hydrofobizacja betonu.
 • WS-22 – Układanie schodów.
 • WS-24 – Montaż barier w pasie rozdziału.
 • PZDd-26 - Montaż barier w pasie rozdziału.
 • WD-27 – Deski gzymsowe.
 • WD-27 – Schody skarpowe.
 • WD-27 – Krawężniki za obiektem.
 • WD-27 – Zbrojenie kapy na ustroju KP-4.
 • WD-27 – Betonowanie kapy KP-4.
 • WS-28 - Nawierzchnia z żywic na kapach – 2 warstwa.
 • WS-28 – Izolacja gruba jezdni.
 • WS-28 – Montaż barier w pasie rozdziału.
 • PZDd-29 – Schody skarpowe.
 • WD-32 – Izolacja gruba jezdni.
 • WD-33 – Deski gzymsowe.

4.  Roboty branżowe:

     Melioracje

 • Mel 36 – wykop + umocnienie, km. 21+850.

     Zbiorniki

 • ZB 24 – umocnienie, km. 10+800.

     Oświetlenie

 • Układanie kabla oświetleniowego, km. MKP 19+700.

     Kanał technologiczny

 • SKR-2 nr 188 - SKR- nr 191, km. 20+200 – 20+550.

     Drenaż

 • Drenaż w pasie rozdziału, km. 23+700 – 24+000.

     Kanalizacja deszczowa

 • KD201, km. 23+700.
 • KD34 i KD35, km. 4+180.
 • Kdu/d, km. 20+400.

5.  Roboty kubaturowe:

 • Elewacja – gruntowanie, klejenie styropianu - MOP Budzisko Wschód.
 • Instalacja mat grzewczych - MOP Budzisko Wschód/Zachód.
 • Warstwa nawierzchniowa z papy na dachu - MOP Budzisko Zachód.

7.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).