23.05.2022 – 29.05.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. G18 W1; DG 20 (zjazdy); S61 22+900 – 24+160 pas rozdziału; MOP B-Z L15.
 • Wykop, km. 1+300 – 1+800; DJ16 rowy; MOP B-W L07 rowy; MOP B-Z rondo; L14; L15.
 • GWN, km. MOP B-Z L16; L23; L22.
 • WUP, km. DJ4A; DJ6.
 • UTPU – podbudowa z kruszywa, km. 3+100 – 4+300 L i P.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM, km. 1+527,08 – 1+550; DG10 0+000 – 0+168; DP1139B 0+000 – 0+220; DG101620B 0+000 – 0+629; MKP; MOP B-Z L04; L17; L21; L22; L
 • Podbudowa zasadnicza pod kostkę betonową – MBZ L23; L22; MBW plac rekreacyjny.
 • Podbudowa pomocnicza CNR, km. 1+527,08 – 1+550; 2+650 – 3+000 L.
 • Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C8/10 gr.20 cm., km. S61 2+450 – 2+800 P; S61 2+650 – 3+300 L.  
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W KR2 gr.8 cm., km. DG5; GD6; DG7.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR4 gr.4 cm., km. WSP L02; WSP L03; WSP L04.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 29 cm., km. S61 WSP L-02; S61 15+075 – 15+760 P; S61 16+190 – 16+560 P.
 • Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm., km. MBZ L23; L22; MBW plac rekreacyjny.
 • Warstwa mrozoochronna, km. MOP B-Z L02A; L02; L03.  
 • Roboty brukarskie - ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. 11+700 – 13+700 JP.
 • Krawężnik kamienny 20x30, km. PD Budzisko 0+415 – 0+520 LP okalający rondo MBW.
 • Krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej, km. DG101621B 0+000 – 0+040 L.
 • Obrzeże betonowe, km. MBW plac rekreacyjny.
 • Humusowanie skarp i terenów płaskich, km. 0+000 – 6+000; 7+980 – 16+560; S61 20+600 – 21+300 LP+PR.
 • Makroniwelacja terenu, km. Węzeł Szypliszki 16+900 – 17+000 str. P (TG-L01).
 • Ogrodzenia trasy (słupki), km. wzdłuż trasy S61.
 • Ogrodzenia trasy (siatka), km. wzdłuż trasy S61.
 • Bariery drogowe skrajne, km. 21+000 – 18+200 w możliwych frontach str. L i P.

 3.  Roboty mostowe:

 • ED-3 –Nawierzchnia na kapach z żywic warstwa 1/3.
 • PZGd-5A – Zasypka murów oporowych.
 • PZGd-5A – Montaż murów oporowych.
 • WD-8 – Montaż barieroporęczy.
 • WD-14 – Drenaż na płycie pomostu.
 • PZDs-18 – Umocnienie obrukiem kamiennym.
 • WS-21 – Umocnienie obrukiem kamiennym.
 • PZDd-26 – Nawierzchnia z żywic – III warstwa.
 • WD-27 - Nawierzchnia z żywic – warstwa gruntująca, I warstwa.
 • PZDd-29 – I etap wieńca JL.
 • PZDd-29 – II etap wieńca JL.
 • WD-33 – Nawierzchnia z żywic – warstwa gruntująca, I warstwa.

 4.  Roboty branżowe:

     Melioracje

 • Mel 20 – wykop + umocnienie rowu, km. 14+000.
 • Mel 22 – wykop + umocnienie rowu, km. 15+300.

Kanał technologiczny

 • SKR-2 nr 66 – SKR-2 nr 69, km. 7+080 – 7+320.

Oświetlenie

 • Stawianie fundamentów oświetleniowych, km. WSZ L03.
 • Układanie kabla oświetleniowego, km. MKP1.
 • Układanie kabla oświetleniowego, km. MOP Budzisko Wschód.

     Zasilanie

 • KSZR 15 – układanie kabla zasilającego, km. 21+200 – 21+500.

     Przepusty

 • Umocnienie przepustów, km. 7+000 - 17+000.

     Zbiorniki

 • ZB23 – umocnienie zbiornika, km. 10+500.
 • ZB40 – roboty ziemne, km. 17+100.
 • ZB40 –umocnienie, km. 17+100.

     Kanalizacja deszczowa

 • KDz-1, km. 23+300.
 • KDz-4, km. 23+300.
 • KD108, km. 14+000.
 • KD170, km. 23+000.
 • KD177, km. 22+980.
 • KD178, km. 22+960.

 5.  Roboty kubaturowe:

 • Układanie wyprawy na elewacji – imitacja deski - MOP Budzisko Wschód.
 • Montaż wyposażenia placu zabaw - MOP Budzisko Wschód.
 • Montaż wyposażenia placu zabaw - MOP Budzisko Zachód.
 • Montaż armatury - MOP Budzisko Zachód.

 6.  Ekrany akustyczne

 • Montaż belek podwalinowych – E1.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – EP-5P.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – EP-6P.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – EP10-L.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – EP10-P.
 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – E7.
 • Wykonanie pali fundamentowych L=4,0 – E16.

 7.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).