22.08.2022 – 28.08.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Wykop, km. zjazdy dróg DP; DG; DJ; S61 1+500 – 3+000; poprawki rowów; DJ16 (rowy); DG14; DG15 (odmulanie rowów).
 • Nasyp, km. zjazdy dróg DP; DG; DJ.
 • WUP, km. UTPU 16+560 - 16+720 str. lewa.
 • Podbudowa z KŁSM, km. MOP BZ P1.
 • Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, km. zjazdy na DJ7; PT; UTPU 7+980 - 16+560 str. P i L.
 • Warstwa  podbudowy z betonu  asfaltowego AC 22 P gr. 12cm. KR5, km. MOP Budzisko Wschód SO, BUS, S.C.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. KR1, km. UTPU S61 7+760 - 10+320 L i P; DG11.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm., KR3, km. MOP Budzisko Wschód L03; L04; L05; L06; MP.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm. KR2, km. DG101619B.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1 gr. 4 cm., km. UTPU S61 7+760 - 10+320 L i P; DG11.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR2 gr. 4 cm., km. DG101619B.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 29 cm., km. S61 3+100 - 5+545; S61 PA 7+150 – 7+240 L; S61 PA 11+240 – 11+330 L.
 • Humusowanie skarp, terenów płaskich i pasa rozdziału, km. 0+000 – 7+980; 7+980 - 16+560; DJ16; MOP BZP1 (teren płaski).
 • Uzupełnienie nasypu piaskiem pod pobocza, km. DJ3; DJ7; 7+980 - 16+560.
 • Pobocza z kruszywa, km. DJ3; DJ7; 7+980 - 16+560.
 • Umocnienie rowu faszyną, km. DG8 0+270 – 0+297; DG12; DG101629B.
 • Ściek trójkątny na ławie z betonu C12/15, km. S61 9+800 - 10+400 JL.
 • Krawężnik kamienny 20x30 na ławie z betonu C12/15, km. MBZ L17-L21 wyspa dzieląca.

3.  Roboty wykończeniowe:

 • Ogrodzenia trasy (słupki)  - wzdłuż trasy S61.
 • Ogrodzenia trasy (siatka) - wzdłuż trasy S61.
 • Bariery skrajne - wzdłuż trasy S61.
 • Bariery w pasie rozdziału – pas rozdziału wzdłuż trasy S62.

4.  Roboty mostowe:

 • PZGd-5A – Fundament pod ekrany str. Budzisko – seg. 1,2,3,4 - III etap.
 • PZGd-5A – P4 Fundament pod ekrany Skrzydło str. Suwałki - seg. 1 - I etap.
 • PZGd-5A – P1 Fundament pod ekrany Skrzydło str. Suwałki - seg. 1 - I etap.
 • PZGd-5A - Fundament pod ekrany str. Suwałki – seg. 1, 2, 3, 4 - III etap.
 • PZGd-5A – Zasypka murów oporowych.
 • PZGd-5A – Montaż murów oporowych.
 • PZGd-5A – Parasol odwodnieniowy.
 • PZGd-5A - Montaż deski gzymsowej nad konstrukcjami.
 • WD-17 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • WS-21 - Zbrojenie ramy fundamentu pod ekrany.
 • WS-22 - Betonowanie fundamentu pod ekrany.
 • WD-25 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • WD-27 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • WS-28 – Hydrofobizacja.
 • PZDd-29 – Obruk kamienny.
 • WD-32 – Umocnienie podatne.
 • WD-32 – Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • WD-33 – Schody skarpowe P5.

5.  Roboty branżowe:

     Kanalizacja deszczowa

 • KD202 na MOP BZ, km. 23+950.
 • Regulacja wpustów na trasie głównej, km. 2+400 – 23+000.
 • KD198, km. 23+500.

     Oświetlenie

 • Układanie kabla oświetleniowego - MKP Budzisko Zachód.
 • Układanie kabla oświetleniowego - MOP Budzisko Zachód.
 • Montaż opraw oświetleniowych – Budzisko.

     Kanał technologiczny

 • KT od 157 – 160, km. 17+150.

     Przepusty ekologiczne

 • Obruk kamienny na przepustach ekologicznych, km. 10+150 - 22+100.

Przepusty drogowe

 • Obruk kamienny na przepustach drogowych, km. 5+500 - 20+150.

     Melioracje

 • Mel 12 – wykop + umocnienie rowu, km. 10+700.

     Zbiorniki

 • ZB 40 - dociążenie zbiornika, km. 16+974 P.

6.  Roboty kubaturowe:

 • Wykonanie nawierzchni placu zabaw - MOP Zachód.
 • Montaż wiat - MOP Zachód.
 • Montaż paneli ogrodzenia, furtek, samozamykaczy - MOP Wschód/Zachód.

7.  Ekrany akustyczne

 • Montaż słupów z wykonaniem głowicy pala – E6.
 • Montaż paneli akustycznych – E9.
 • Montaż paneli akustycznych – E10.
 • Montaż paneli akustycznych – E12.
 • Hydroizolacja belek podwalinowych - EP1-L i EP1-P.
 • Hydroizolacja belek podwalinowych – EP2-L i EP2-P.
 • Hydroizolacja belek podwalinowych – EP3-L i EP3-P.
 • Montaż paneli drewnianych – EP1-L i EP1-P.

8.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).