26.09.2022 – 02.10.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał:

 1.  Roboty przygotowawcze i pomocnicze prowadzone w ilości zależnej od prac na budowie:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy.

 2.  Roboty drogowe:

 • Wykop, km. 0+000 - 7+980 poprawka rowów.
 • Nasyp, km. DJ13.
 • Nasyp - wypełnienie pod pobocza z kruszywa, km. 0+000 – 7+980.
 • WUP, km. Rondo MOP BZ; DJ13.
 • Warstwa mrozoochronna, km. DG19; rondo MOP BZ.
 • Pobocza z kruszywa, km. 0+000 – 7+980.
 • Podbudowa z KŁSM, km. MOP BZ L15; L05 MOP BZ. 
 • Prace przygotowawcze pod ułożenie nawierzchni z betonu C35/45, km. 0+000 - 7+980.
 • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 gr. 29 cm., km. S61 2+570 – 5+675 P; WSZ-L04 16+500 – 16+870.
 • Umocnienie rowu elementami betonowymi, km. DJ3; TG 16+175 - 16+320 str. P; S61 22+132 - 22+160 P.
 • Umocnienie rowu brukiem, km. DG11 0+220 - 0+270 str. P i L;
 • Umocnienie dna rowu brukiem kamiennym, km. S61 22+040 - 22+083 P.
 • Obróbka włazów przy ścieku trójkątnym na ławie z betonu C12/15, km. S61 1+700 - 4+200 L i P.
 • Odwodnienie do rowu, km. S61 21+970 - 22+353 P.
 • Odwodnienie do rowu wraz z umocnieniem, km. TG 16+000 - 16+300 P i L; DG11.
 • Humusowanie skarp, terenów płaskich i pasa rozdziału, km. 0+000 - 7+980; 22+300 - 22+700 L; PD 33 L; ZBR 53 teren płaski.
 • Umocnienie rowów odparowujących, km. RR 54.1; RR 50; PRO 49.2.
 • Odmulanie rowów, km. TG 22+800 - 23+150 L; 21+200 - 21+800 L i P.
 • Krawężnik kamienny 20x30 na ławie z betonu C12/15, km. MBZ L13 0+000 - 0+083; MBZ Rondo.
 • Obrzeże betonowe 8x30, km. MBZ L15 0+200 - 0+350 L.
 • Podbudowa z betonu C16/20 gr.20 cm. – Rondo MBZ.
 • Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P  KR3 gr. 7cm, km. MOP Budzisko Zachód.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. KR1, km. UTPU.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. KR3, km. MOP Budzisko Zachód.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm. KR1, km. UTPU.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR3 gr. 4 cm., km. MOP Budzisko Wschód.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA KR7 gr. 4 cm., km. S61 1+512,83 - 1+725 JL, JP; S61 5+677 - 6+120 JL; S61 23+955 - 24+157 JL.
 • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA KR5 gr. 4 cm., km. MOP Budzisko Wschód.

3.  Roboty wykończeniowe:

 • Ogrodzenia trasy (słupki)  - wzdłuż trasy S61.
 • Ogrodzenia trasy (siatka) - wzdłuż trasy S61.
 • Bariery skrajne - wzdłuż trasy S61.
 • Oznakowanie poziome grubowarstwowe, km. S61 8+150 – 14+200 JL.

4.  Roboty mostowe:

 • ED-3 - Drenaż z kruszywa otoczonego żywicą.
 • ED-3 – Warstwa ścieralna.
 • WS-4 – Beton wyrównawczy ramy fundamentu JP.
 • WS-4 – Zbrojenie ramy fundamentu.
 • WS-4 - Schody skarpowe JP.
 • PZGd-5A – P1 Fundament ekranów skrzydło str. Budzisko – III etap.
 • PZGd-5A – Schody skarpowe.
 • PP-6 – Schody skarpowe JL.
 • ED-9 – Warstwa ścieralna JL.
 • WS-15 – Prace wykończeniowe.
 • WS-24 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • PZDd-26 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • WS-28 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • WS-28 - Wykonanie żywicy na kapie chodnikowe jezdnia prawa.
 • PZDd-29 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • WS-30 - Prace wykończeniowe na obiekcie.
 • PZDd-31 - Prace wykończeniowe na obiekcie.

5.  Roboty branżowe:

     Kanalizacja deszczowa

 • KD194 – kontynuacja - MOP BUDZISKO ZACHÓD.
 • KDSz-6 – MOP BUDZISKO WSCHÓD.
 • Regulacja kratek ściekowych – S61.

     Oświetlenie

 • Układanie kabla oświetleniowego – Budzisko Zachód.

     Przepusty drogowe

 • Przepusty przy DG19 - MOP BUDZISKO ZACHÓD.

     Zbiorniki

 • ZB 53.2 - wykop zbiornika, km. 23+450.

     Zasilanie

 • Układanie kabla zasilającego KSZR 17 – Budzisko Zachód.

     Kanał technologiczny

 • KT przy ZB24, km. 10+800.
 • KT od studni 225 do 225/03 – MOP BUDZISKO ZACHÓD.
 • KT od studni 237/02 do 237/03 - MOP BUDZISKO ZACHÓD.

6.  Roboty kubaturowe:

 • Prace porządkowe i wykończeniowe - MOP Budzisko Wschód/Zachód.

7.  Ekrany akustyczne

 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP1-L i EP1-P.
 • Montaż wypełnień akustycznych – E2.
 • Montaż słupów na kotwach – EP2-L i EP2-P.
 • Montaż belek podwalinowych - EP2-L i EP2-P.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP2-L i EP2-P.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP3-L i EP3-P.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP4-P.
 • Montaż wypełnień akustycznych – E4.
 • Montaż słupów na kotwach – PZGd-5A-1 i PZGd-5A-2.
 • Montaż panela drzwiowego – EP1-L i EP1-P.
 • Montaż wypełnień akustycznych – E6.
 • Montaż panela drzwiowego – EP9-L i EP9-P.
 • Montaż panela drzwiowego – EP5-L i EP5-P.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP6-L i EP6-P.
 • Montaż panela drzwiowego – EP6-L i EP6-P.
 • Montaż panela drzwiowego – EP7-L i EP7-P.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP8-L i EP8-P.
 • Montaż panela drzwiowego – EP8-L i EP8-P.
 • Montaż wypełnień akustycznych – E11.
 • Montaż słupów na kotwach – EP9-L i EP9-P.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych - EP9-L i EP9-P.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP10-P.
 • Montaż wypełnień przeciwolśnieniowych – EP12-L i EP12-P.
 • Montaż panela drzwiowego – EP11-L i EP11-P.
 • Montaż panela drzwiowego – EP12-L i EP12-P.

8.  Wykonawca pracował nad:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).