01.04.2021 – 30.04.2021 r.

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał następujące prace projektowe:

1. Projekt Wykonawczy

 

 • PSOR Przywrócenie kontroli granicznej – akceptacja IK.
 • Obiekty WS-30 i WD-32 Wzmocnienie podłoża w technologii kolumn DSM – akceptacja projektów.
 • Przedłożenie projektu KSZR.
 • Opracowanie STWiORB (drogowe, mostowe, przebudowy sieci).
 • Przygotowanie bieżących Kart Nadzoru Autorskiego.

2. Projekty tymczasowej organizacji ruchu:

 • PTOR – Tymczasowe oznakowanie wyjazdu z budowy na DK S-61 w obrębie węzła Suwałki Północ.

3. Projekt Budowlany

 • Oczekiwanie na wydanie zamiennej decyzji ZRID.

 

W okresie sprawozdawczym wykonywane były następujące prace:

1. Roboty przygotowawcze:

 • Nadzór archeologiczny.
 • Nadzór przyrodniczy.
 • Nadzór saperski.
 • Nadzór geotechniczny.
 • Obsługa geodezyjna budowy – tyczenia związane z wykonaniem planowanych robót drogowych, mostowych i branżowych, wykonanie inwentaryzacji zrealizowanych robót drogowych, mostowych i branżowych.

 

2. Roboty drogowe:

 • Nasyp, km. WSP L04 0+020 – 0+487; WSP L03 0+025 – 0+550; 0+000 – 0+715; 0+800 – 1+060; 1+220 – 1+513; 1+527 – 1+680; 2+100 – 2+200; 2+675 – 2+955; 3+590 – 3+820; 5+710 – 5+876; 6+370 - 7+070; 7+100 – 7+480; 7+530 – 7+980; 8+600 - 8+720; 10+340 - 10+640; 10+680 - 10+810; 12+810 – 12+910; 14+880 - 15+220; 16+560 – 16+770; TG 19+100 - 19+800; 20+725 – 21+025; DG 20; MOP B W L.
 • Wykop, km. 1+680 - 2+100; 3+000 - 3+590; 4+800 – 5+120; 8+920 – 9+360; 9+650 – 10+100; 11+450 - 11+690; 11+960 – 12+590; 22+500 – 22+750; Przejazd drogowy Budzisko; MOP B W; MOP B-Z.
 • Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5, km. 9+650 – 9+850 JL; 11+460 – 11+700 JL; 14+310 – 14+560 JP; TG 17+370 – 17+550; TG 18+480 – 18+580.
 • Podbudowa pomocnicza z KŁ 0-31,5 CNR, km. 8+230 – 8+530.
 • Podbudowa pomocnicza z CBR≥60%, km. 4+390 – 4+750 P; 5+320 – 5+470 L.
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej CNR, km. TG 18+050 – 18+550.
 • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej, km. 5+320 – 5+470 LiP; 8+920 – 9+360; 9+650 – 9+840; 12+920 – 13+500; 15+670 – 15+840.
 • Podbudowa zasadnicza C8/10, km. 8+230 – 8+530 JP.
 • Stabilizacja podłoża, km. 5+960 – 6+370 LiP; DG 102015B 0+000 – 0+228; 8+920 - 9+360; 9+650 – 9+840; 12+920 - 13+500; 15+670 - 15+840.
 • Warstwa mrozoochronna, km. 4+390 – 4+770 P; 5+960 – 6+370 LiP; 8+920 – 9+360; 9+650 – 9+840; 12+920 - 13+500; 15+670 - 15+840; 17+200 – 18+000;  W. Szypliszki L02; L03.
 • GWN, km. 6+370 – 7+000 LiP; 8+830 – 8+920 JL; TG 17+550 – 17+730; 17+880 – 18+060.
 • Podłoże pod konstrukcję, km. 5+500 – 5+710 L; WSP L02 0+250 – 0+340.
 • Podłoże pod nasyp, km. MOP B-W L03; L04.
 • Rozbiórka elementów dróg i ulic: krawężniki bet.; obrzeża bet.; kostka bet.; bariery ochronne stalowe, km. DK 8 23+000 - 24+158 L.

3. Roboty mostowe:

 • WS-1

– Roboty zbrojarskie kap.

– Zasypka.

 • WS-2

–  Roboty zbrojarskie ustroju JL.

–  Betonowanie ustroju JL.

–  Drenaż zasypki (geokompozyt drenażowy).

–  Drenaż zasypki (Rurka drenarska fi50-150 z obsypaniem).

-   Montaż wpustów mostowych.

-   Montaż sączków.

-   Izolacja cienka.

–  Zasypki.

 • WD-7

–  Montaż belek T-21.

-   Zasypki.

-  Drenaż zasypki (geokompozyt drenażowy).

-  Drenaż zasypki (Rurka drenarska fi50-150 z obsypaniem).

 • WD-8

–  Montaż belek T-21.

–  Roboty zbrojarskie ścianki zaplecznej w osi P3.

–  Beton ścianki zaplecznej w osi P3.

 • ED-9

–  Beton korpusu w osi P1 JL.

–  Roboty zbrojarskie skrzydła w osi P1 JP.

–  Beton skrzydła w osi P1 JP.

–  Betonowanie ciosów podłożyskowych w osi P1 i P3.

–  Montaż łożysk.

-  Roboty zbrojarskie poprzecznicy w osi P2 JL i JP.

–  Betonowanie poprzecznicy w osi P2 JL i JP.

-  Izolacja cienka.

-  Zasypki.

 • PZDs-10

 -  Zasypki.

 • WS-11

–  Zasypki.

–  „Parasol” z warstwy geomembrany i dwóch warstw geowłókniny.

–  Drenaż „Parasola”.

 • PZDd-13

–  Betonowanie fundamentów.

–  Zbrojenie fundamentu i ścian korpusu.

 • WD-14

–  Betonowanie ścian.

 • WS-15

–  Izolacja cienka.

-  Zasypka fundamentów.

-  Montaż konstrukcji stalowej.

 • PZDd-16

–  Zbrojenie skrzydełek.

–  Beton skrzydełek.

-  Montaż łożysk.

 • WD-16A

–  Montaż belek T.

–  Beton poprzecznic.

 • WD-17

–  Beton skrzydełek P1.

 • PZDs-18

–  Izolacja cienka.

–  Zasypka fundamentów.

 • WD-19

-   Zasypka inżynierska.

-   Montaż desek gzymsowych.

–  Montaż krawężników.

-   Zbrojenie kapy chodnikowej.

 • PZDs-20

–  Montaż belek typu T.

–  Zbrojenie ustroju nośnego.

–  Zasypka przyczółków.

 • WS-21

–  Zasypka fundamentów.

 • WS-24

–  Montaż belek prefabrykowanych.

-   Zbrojenie ustroju nośnego.

–  Zasypki.

–  P1 Skrzydło JP – Zbrojenie.

-   P1 Skrzydło JP – Beton.

-   Drenaż P1, P2.

 • WD-25

–  Montaż belek prefabrykowanych.

-   Zasypki.

 • PZDd-26

–  Zbrojenie skrzydeł.

–  Betonowanie skrzydeł P1 P i L, P2 P i L.

-   Zbrojenie poprzecznic P1, P2.

-   Betonowanie poprzecznic P1, P2.

-   P2 Ścianka zapleczna JL – Beton.

-   P1 Ścianka zapleczna JL – Beton.

 • WD-27

–  P1, P4 – Ciosy.

 • WS-28

–  Zbrojenie ścianek zaplecznych P1L.

-   Betonowanie ścianek zaplecznych P1 L i P, P2 L i P.

–  Zbrojenie skrzydeł P1 L i P, P2 L i P.

–  Ciosy P1, P2 – Beton.

-   Montaż łożysk P1, P2.

 • PZDd-29

–  Wykonanie parasola.

-  Zasypka.

 • WD-32

–  Kolumny DSM podpora P5.

-   Zbrojenie filarów P2, P3, P4.

-   Betonowanie filarów P2, P3, P4.

-   Zbrojenie korpusu P1.

-   Betonowanie korpusu P1.

-   Wykop P5.

-   Zbrojenie skrzydeł P1.

-   P5 Beton wyrównawczy pod ławę fundamentową.

 • WD-33

 Kolumny DSM podpory P4, P5. 

-   Warstwa wyrównawcza podpory P4, P5. 

-   Zbrojenie fundamentów P4, P5. 

-   Wykop P4, P5.

 

4. Roboty branżowe:

–  Kanalizacja deszczowa KD 42, km. 5+500.

-   Wpusty deszczowe, km. 5+100 – 5+400. 

–  Montaż wpustów deszczowych, km. 6+000 – 6+700.

–  Kanalizacja deszczowa KD 74, km. 9+800.

–  Kanalizacja deszczowa KD 75, km. 9+800.

–  Wpusty deszczowe, km. 15+400 – 15+840.

-   Przepust PD26, km. 16+730.

-   Zarurowanie MEL 32, km. 19+600.  

-   Kanalizacja deszczowa KD 148, 149, km. 19+400 – 19+800.

–  Wykop ZB R 49, km. 20+200.