01.04.2023 – 30.04.2023 r.

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał następujące prace projektowe:

1.  Projekt Wykonawczy:

 • Przygotowanie bieżących Kart Nadzoru Autorskiego.

2.  Projekt Budowlany:

 • W dniu 16.08.2021 została wydana zamienna decyzja ZRID 9/2021 przez Wojewodę Podlaskiego, która stała się ostateczna 22.09.2021r., w związku z czym Wykonawca zwrócił pisemnie do Inżyniera o zmianę statusu Projektu Budowlanego. Został on zaakceptowany.

 

W okresie sprawozdawczym wykonywane były następujące prace:

1.  Roboty przygotowawcze:

 • Obsługa geodezyjna budowy – tyczenia związane z wykonaniem planowanych robót drogowych, mostowych i branżowych, wykonanie inwentaryzacji zrealizowanych robót drogowych, mostowych i branżowych.

2.  Roboty drogowe:

 • Sekcja I

     - Utrzymanie wprowadzonych TOR, km. 0+000 – 7+980.

     - Prace porządkowe i wykończeniowe, km. 0+000 – 7+980.

 - Nawierzchnia z kostki granitowej 15/17 - Rondo węzeł Suwałki.

 - Obrzeża betonowe 8 cm. – Rondo węzeł Suwałki.

 - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - CPR Suwałki Południe.

 - Ścieki skarpowe z umocnieniem dna rowu, km. 0+000 – 7+980.

 - Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S gr. 4 cm. KR1 – UTPU; zjazdy DJ5a.

 - Warstwa ścieralna AC8S / AC11S gr. 4 cm. (Z1- ciągi pieszorowerowe, zjazdy indywidualne i publiczne) – CPR węzeł Suwałki.

 - Nawierzchnia z mieszanki grysowo – mastyksowej (SMA) KR5 stanowiska postojowe gr. 4 cm. -  MOP Żubryn Wschód; Zachód MP.

 - Poprawa poboczy i wykonanie poboczy przy zjazdach bitumicznych – DG2.

 - Oznakowanie poziome cienkowarstwowe – DG3; DG4; DP1139B.

 • Sekcja II

     - Utrzymanie wprowadzonych TOR, km. 7+980 – 16+560.

    - Prace porządkowe i wykończeniowe, km. 7+980 – 16+560.

    - Podbudowa z KŁSM, km. 7+980 – 16+560 zjazdy; CPR.

    - Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W - KR1 Drogi obsługujące przyległy teren gr. 5 cm. -  DJ11.

    - Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S – KR1 Drogi obsługujące przyległy teren gr. 4 cm. – DJ11; zjazdy DG10.

    - Warstwa ścieralna AC8S / AC11S gr. 4 cm. (Z1- ciągi pieszorowerowe, zjazdy indywidualne i publiczne) – CPR.

   - Poprawa poboczy i wykonanie poboczy przy zjazdach bitumicznych – DG5; DG6; DG8; DG101619B; DG101620B.

   - Oznakowanie poziome cienkowarstwowe – DG5; DG6; DG7; DG101621B; DG101620B; DG101618B; DG9.

   - Oznakowanie poziome cienkowarstwowe – Drogi poprzeczne i drogi dojazdowe.

 • Sekcja III

- Utrzymanie wprowadzonych TOR, km. 16+560 – 24+160,73.

- Poprawa skarp; rozmyć; prace porządkowe, km. 16+560 – 24+160,73.

- Podbudowa z kruszywa łamanego - zawrotka w km. 24+100 str. P; UTPU 22+700 – 22+800 str.L; zjazd do ZBR53.2.

- Humusowanie – Rondo MOP Zachód; PD Budzisko 0+000 – 0+300 str. L; L15 MOP BZ; tereny płaskie MOP BZ; DG101629B; DJ13; DG19; MOP BZ L04; teren płaski ZBR53; S61 22+650 – 22+750 L; DG101629B.

- Pobocza na zjazdach – DG101629B; DG101632B; DJ14; DG16; DG19; DG20; DG18; DP1160.

- Pobocze z kruszywa łamanego, km. DJ15; zawrotka w km. 24+100 str. P; JZR 22+650 – 22+750; zjazdy DG20; DG18; DG19; TG 22+800 – 24+000 str. P; zjazdy na DG101629B; zjazd do ZBR53.2.

- Roboty ziemne wykop/nasyp, km. UTPU 22+700 - 22+800 str. L.

    - Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W – KR1 Drogi obsługujące przyległy teren gr. 5  cm. – DJ15.

    - Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S – KR1 Drogi obsługujące przyległy teren gr. 4 cm. – DJ15, zjazdy DJ14, DG16, UTPU.

- Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) KR5 stanowiska postojowe gr.4 cm – MOP Budzisko Zachód miejsca postojowe.

     - Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P KR3 gr. 7 cm. – MOP Budzisko Zachód JZR; MOP Budzisko Wschód pętla granica.

     - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR3 gr. 5 cm. - MOP Budzisko Zachód JZR; MOP Budzisko Wschód pętla granica.

     - Oznakowanie poziome cienkowarstwowe – MOP B-W; MOP B-Z.

     - Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S gr. 4 cm. KR3 – MOP Budzisko Zachód JZR; MOP Budzisko Wschód pętla granica.

     - Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S gr. 4 cm. KR1– UTPU; zjazdy DG18; DG20; ZBR53.2.

3.  Ekrany akustyczne:

 • Brak prac.

4.  Roboty wykończeniowe:

 • Roboty wykończeniowe na ogrodzeniach – S61.
 • Wymiana ogrodzeń tymczasowych na zbiornikach retencyjnych – S61.
 • Montaż balustrady U-11a MOP Budzisko Zachód – S61.
 • Bariery linowe w pasie rozdziału – S61.
 • Montaż barier skrajnych – S61.
 • Nasadzenia: drzew, krzewów, pnączy – S61.

5.  Roboty mostowe:

 • Sekcja I, km. 0+000 – 7+980

     -  Prace porządkowe i wykończeniowe.

 • Sekcja II, km. 7+980 – 16+560

      -  Prace porządkowe i wykończeniowe.

 • Sekcja III, km. 16+560 – 24+160,73

      -  Prace porządkowe i wykończeniowe.

6.  Roboty branżowe:

 • PZDd-23 – naprawa schodów lewa strona.
 • PE-5 – czyszczenie półek przepustów, montaż dodatkowych schodów.
 • ZB-6 - naprawa rozmyć, umocnień wlotów.
 • PD-5 – naprawa obruku po lewej stronie.
 • ZB-7.1 – naprawa rozmyć, usuwanie zamuleń.
 • ZB-10 – naprawa rozmyć, usuwanie zamuleń.
 • ZB-15 – naprawa rozmyć, usuwanie zamuleń.
 • ZB-17.1 – naprawa rozmyć, usuwanie zamuleń, naprawa rampy, umocnienie przelewu ze zbiornika.
 • ZB-19 - naprawa rozmyć, usuwanie zamuleń.
 • ZB-20 - naprawa rozmyć, usuwanie zamuleń.
 • ZB-29 - naprawa rozmyć, usuwanie zamuleń.
 • ZB-32 - naprawa rozmyć, usuwanie zamuleń.
 • ZB-18 - naprawa rozmyć, usuwanie zamuleń.
 • PE-13 – naprawa obruku.
 • ZB-7 - naprawa rozmyć.
 • Regulacja studni teletechnicznych – S61.
 • Rz. Kamionka naprawa umocnień, km. 2+950.

7.  Roboty kubaturowe:

 • Brak prac.

8.  Prace projektowe:

 • Przygotowanie KNA (drogowe, mostowe, branżowe).